วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Latest:
-ข่าวพระราชสำนัก

สำนักงาน กปร. จัดโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริสัญจร ปี 2566 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ จ.เพชรบุรี

วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00 น. ณ อาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์การเกษตรและหัตถกรรม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี รองประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาฯ พร้อมคณะที่ปรึกษาอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เยี่ยมชมงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และสินค้าของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ

จากนั้นเวลา 13.30 น. คณะฯ เยี่ยมชมการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาทั้ง 6 แห่ง ณ บริเวณห้องประชุมนพคุณ ต่อจากนั้น นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริสัญจร ปี 2566 โดยมี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี รองประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาฯ พร้อมด้วยนายปวัตร์ นวะมะรัตน เลขาธิการ กปร. ผู้บริหาร ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาฯ ทั้ง 6 แห่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุม

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ในฐานะประธานอนุกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ กล่าวถึงการดำเนินงานสนองพระราชดำริ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้รวมถึงเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่เหมาะสม และยังดำเนินการเชิงรุกด้านการตลาด โดยเป็นศูนย์กลางการจำหน่ายผลผลิตของเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่อยู่รอบศูนย์ฯ ได้อย่างโดดเด่น และในปี 2565 มีประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ จำนวน 29 หมู่บ้าน 7,859 ครัวเรือน มีผู้เข้ามาเยี่ยมชมศึกษาดูงานทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ กว่า 100,000 คน จากนั้น นายปวัตร์ นวะมะรัตน เลขาธิการ กปร. กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และร่วมกันกำหนดทิศทางในการดำเนินงาน รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน การจัดโครงการครั้งนี้ กำหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม-1 กันยายน 2566 กิจกรรมประกอบด้วย การจัดบรรยายหัวข้อ การบริหารจัดการตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า การศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ และผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาเพิ่มสมรรถนะและสร้างแรงบันดาลใจให้การดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ เป็นไปในลักษณะเชิงรุกต่อไป

สำนักงาน กปร. ในฐานะหน่วยงานกลางในการกำกับดูแลและสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ได้มีการจัดประชุมศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริสัญจร มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำเสนอการดำเนินงานที่สำคัญตามกรอบยุทธศาสตร์ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษา ทดลอง วิจัยและพัฒนา ด้านการขยายผลการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ และด้านการบริหารจัดการองค์กร เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางการดำเนินงานให้เหมาะสมเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน เป็นไปตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สืบไป

ที่มา – กองประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กปร.