วันอังคาร, มิถุนายน 18, 2024
Latest:
-ข่าวพระราชสำนัก

องคมนตรีติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่ห้องสัมมนา เขื่อนรัชชประภา ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น.พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมด้วย พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ นายวิกรม คัยนันทน์ ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรับฟังรายงานสรุปผลการดำเนินงาน และความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งประกอบด้วยโครงการในรัชกาลที่ 10 ได้แก่ โครงการฝายคลองท่ากระจายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนกันยายน 2562 แต่ปัจจุบันมีตะกอนทรายทับถม ส่งผลต่อศักยภาพในการเก็บกักน้ำ โดยกรมชลประทานมีแผนขุดลอกตะกอนหน้าฝายเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเก็บกักน้ำ และโครงการที่อยู่ระหว่างเตรียมการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงาน กปร. ได้แก่ โครงการแก้มลิงบ้านบางเหรียง พร้อมระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสินเจริญ อำเภอพระแสง และโครงการฝายบ้านเขาเพ-ลา และสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบท่อส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสมอทอง อำเภอท่าชนะ และความก้าวหน้าโครงการที่ราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือด้านแหล่งน้ำ จำนวน 3 ราย

นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่อยู่ในการติดตามและขับเคลื่อนของคณะอนุกรรมการฯ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองสีสุกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงรับเป็นโครงการฯ ตั้งแต่ปี 2534 จากการติดตามและขับเคลื่อนของคณะฯ ที่ผ่านมา สามารถขับเคลื่อนโครงการไปได้ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ และกำหนดก่อสร้างในระหว่างปี 2568-2570

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมได้รายงานความก้าวหน้าโครงการฝายบ้านปลายน้ำตกพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งดำเนินการตามที่องคมนตรีได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ในการแก้ไขปัญหาช้างป่า ปรับปรุงถนน และขยายเขตไฟฟ้า เพื่อให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกรุงและราษฎรในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โอกาสนี้ องคมนตรี ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมเพื่อให้โครงการบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายในการสร้างประโยชน์สุขให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป

ช่วงบ่าย องคมนตรี และคณะฯ เดินทางไปติดตามผลการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำบางทรายนวลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการน้ำของโครงการฯ พร้อมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการฯ และพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ รับทราบปัญหาอุปสรรค และแนวทางการดำเนินชีวิต จากนั้น ไปตรวจเยี่ยมสภาพพื้นที่โครงการฯ และเดินทางไปตรวจเยี่ยมแปลงไม้ดอกไม้ประดับของราษฎรซึ่งได้รับประโยชน์จากโครงการฯ

โครงการอ่างเก็บน้ำบางทรายนวลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2527 สรุปความว่า “…ให้กรมชลประทานพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบางทรายนวลปิดกั้นลำน้ำบางทรายนวล ซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของคลองชะอุ่น ให้สามารถมีน้ำใช้ทำไร่และทำสวน รวมทั้ง มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปี…”

ในปี 2529 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงดำเนินงานสนองพระราชดำริ ก่อสร้างเขื่อนดินขนาดความจุประมาณ 2,200,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบความยาวรวม 15,770 เมตร ปัจจุบันยังสามารถใช้การได้ปกติ สามารถส่งน้ำสนับสนุนการอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรบ้านแสนสุข หมู่ที่ 2 และบ้านทับคริสต์ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 235 ครัวเรือน ราษฎร 1,238 คน รวมทั้งส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตร 3,628 ไร่ ได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี ส่งผลให้ราษฎรมีรายได้ มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ที่มา : กองประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กปร.