-Local-newsnorthern-news

สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ทำบันทึกข้อตกลงกับสพม.นครสวรรค์ด้านวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 09.00-10.00 น. นายพันศักดิ์ ศรีทอง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนางนิรมล พวงมาลี ประธานฝ่ายวิชาการสภาวัฒนธรรม คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์และเจ้าหน้าที่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ลงนามความร่วมมือในการส่งเสริม สืบสานและต่อยอดศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ (สพม.) โดยมี นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นางเมตตา ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)ในครั้งนี้

ทั้งนี้ สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ได้ทำบันทึกข้อตกลงดังกล่าวเพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน รวมทั้งความร่มมือ ในด้านศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีเพื่อให้เกิดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ดีต่อครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนตลอดจนเยาวชนต่อไป
ชาติชาย เกียรติพิริยะ/นครสวรรค์ รายงาน