องคมนตรีติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ห้องประชุมศรีวิชั

Read more