วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Latest:
-การศึกษารอบกรุง

เคหะสุขประชา ผนึก อว.ลงนามความร่วมมือเสริมสร้างทักษะประกอบอาชีพและบริการจัดการชีวิต กลุ่มครัวเรือนเปราะบาง

“บมจ.เคหะสุขประชา” ลงนามความร่วมมือ “กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” (อว.) เดินหน้าผลักดันการเสริมสร้างองค์ความรู้ทักษะการประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนเปราะบาง และทักษะการบริหารจัดการชีวิต ผ่านเครื่องมือบริการการศึกษาแบบเปิดที่มีการพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรที่ส่งเสริมการประกอบอาชีพสุขประชา ยกระดับคุณภาพชีวิตภายใต้สิ่งแวดล้อมที่มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

นายพิษณุพร อุทกภาชน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตลอดช่วงเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา เคหะสุขประชาได้ให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง โดยผลักดันการนำระบบพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างครบวงจรมาใช้ บนพื้นฐานการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ภาคที่อยู่อาศัยควบคู่กับการพัฒนาเชิงพาณิชย์ เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงโอกาสการยกระดับคุณภาพชีวิตภายใต้สิ่งแวดล้อมที่มีมาตรฐาน

นอกเหนือจากนี้ เคหะสุขประชายังได้มีการผลักดันการทำงานของ ศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจสุขประชา เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาอาชีพผ่านกระบวนการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพสุขประชา ทั้ง 6 ด้าน คือ เกษตรกรรม, ปศุสัตว์, ตลาด, งานบริการ, ศูนย์การค้าปลีกค้าส่ง และอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ที่จะนำสู่ผลของการเสริมสร้างทักษะการประกอบอาชีพ ทักษะการปฏิบัติเพื่อเกิดความชำนาญ รวมถึงทักษะการใช้ชีวิตร่วมกันในชุมชน

เพื่อให้กระบวนการพัฒนาเกิดประสิทธิภาพและครอบคลุมมากที่สุด เคหะสุขประชาจึงได้ดำเนินมาตรการร่วมมือกับหน่วยงานรัฐที่เชี่ยวชาญด้านพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ ในการจัดทำบันทึกลงนามความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างบริษัทฯ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีจุดประสงค์ร่วมกันเพื่อส่งเสริมความเข้าใจด้านการสร้างหลักสูตรเสริมทักษะ สร้างอาชีพให้กับครัวเรือนเปราะบาง พร้อมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่ครอบคลุมไปถึงทักษะในการบริหารจัดการชีวิต และการสร้างวินัยทางการเงิน เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ในการบริหารรายได้และรายจ่ายอย่างยั่งยืน

ด้าน นายวันนี นนท์ศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดเผยว่า อว. เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนภาคการศึกษาไทยไปสู่มาตรฐานระดับสากล และเพิ่มความสามารถการแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน โดย อว. มีหน่วยงานโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (Thailand Cyber University : TCU) ในการดำเนินภารกิจส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Inter University Network : UniNet) เข้าไปสนับสนุนมหาวิทยาลัยต่างๆ ในการผลิตบทเรียนออนไลน์หรือชุดวิชาเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน

เครื่องมือของ อว. ยังมีการนำมาใช้เพื่อให้บริการเรียนรายวิชาออนไลน์ สำหรับการศึกษาแบบเปิด หรือ MOOC แก่ประชาชนทุกระดับและอาชีพ ผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งโอกาสการเรียนรู้เหล่านี้จะถูกส่งต่อไปยังประชาชนและครัวเรือนเปราะบางที่อยู่ในความดูแลของเคหะสุขประชา พร้อมรวมถึงการสร้าง ปรับปรุง พัฒนาเนื้อหาหลักสูตรการเรียนรู้ รวมถึงสื่อและเครื่องมือใหม่ ๆ ที่ช่วยสนับสนุน ส่งเสริมการประกอบอาชีพสุขประชาได้เป็นอย่างดี ทำให้การร่วมมือนี้เป็นทั้งการขยายการเข้าถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ไปพร้อม ๆ กัน

อีกทั้งความร่วมมือครั้งนี้ ยังครอบคลุมไปถึงการแบ่งปันสื่อความรู้ของแต่ละฝ่ายที่มีอยู่แล้ว มาใช้งานผ่านช่องทางการเผยแพร่ต่าง ๆ ทั้งในช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ของทั้งสองหน่วยงาน และยังมีสนับสนุนวิทยากรในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายอีกด้วย ซึ่งความร่วมมือนี้จะมีขั้นตอนการประเมินผล รวมไปถึงการติดตามผลความสำเร็จจากตัววัดการประกอบอาชีพของกลุ่มครัวเรือนเปราะบาง เพื่อนำผลลัพธ์มาใช้ต่อยอดพัฒนากระบวนการเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป.