-การศึกษาชุมชน-สังคม

อาชีวะสร้างช่างฝีมือตามแนวพระราชดำริฯ จัดแข่งขันทักษะระดับชาติ ครั้งที่ 1

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนอาชีวะสร้างช่างฝีมือ เป็นการดำเนินงานตามแนวทางการจัดการศึกษาแบบโรงเรียนพระดาบส ตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงของผู้ด้อยโอกาส ขาดโอกาสทางการศึกษา ให้มีฝีมือช่าง และประกอบอาชีพได้ในระยะเวลา 1 ปี


เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษากล่าวต่อไป สถานศึกษานำร่องในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 12 แห่ง ได้แก่
1. วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
2. วิทยาลัยการอาชีพเสนา
3. วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
4. วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
5. วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
6. วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
7. วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์
8. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
9. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว
10. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี
11. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี
และ 12. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
โดยได้จัดการเรียนการสอนอาชีวะสร้างช่างฝีมือ มีเป้าหมายการรับผู้เรียน 30 คนต่อสถานศึกษา และเมื่อผู้เรียนจบการศึกษา มีงานทำ 100 % โดยมีรูปแบบการเรียนที่ผู้เรียนจะได้รับการฝึกขั้นพื้นฐานจากสถานีฝึก 12 สถานี ดังนี้ งานไม้ งานตะไบ งานปูน งานตีเหล็ก งานเขียนแบบ งานไฟฟ้า งานยานยนต์ งานเชื่อม งานอิเล็กทรอนิกส์ นิวเมติกส์ เศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรมจริยธรรม ประวัติศาสตร์ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 จากนั้นอีก 3 เดือน ก็จะฝึกทักษะอย่างเข้มข้นให้ผู้เรียนเลือกตามความถนัด และความสนใจ และ 2 เดือนต่อมา ก็จะฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ และการสอนมาตรฐานฝีมือแรงงาน และทักษะที่จำเป็นสำหรับการออกสู่โลกอาชีพต่อไป โดยผู้เรียนจะได้รับใบสัมฤทธิบัตร เมื่อสำเร็จการศึกษาตามเวลาที่กำหนดไว้


เลขาธิการฯ กล่าวต่อไปว่า “วันนี้ (28 มิ.ย.2562 ) เป็นการแข่งขันของผู้เรียนอาชีวะสร้างช่างฝีมือ จากสถานศึกษานำร่อง 12 แห่ง ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ อาชีวะสร้างช่างฝีมือ ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนตามโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ ได้แสดงออกถึงความสามารถด้านทักษะวิชาชีพ และยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสามารถที่เป็นเลิศทางวิชาชีพในแต่ละทักษะงาน ซึ่งอาชีวะเชื่อมั่นว่าเมื่อผู้เรียนกลุ่มนี้เข้าสู่ตลาดแรงงาน ก็จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป”

สำหรับอาชีวะสร้างช่างฝีมือ ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี 

ทักษะงานตะไบ รางวัลชนะเลิศ นายฮาฟิช เจ๊ะเม๊า วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี รองชนะเลิศอันดับ 1 นายเสกสรรค์ สิงห์ใจ วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา รองชนะเลิศอันดับ 2 นายอภิชาต คมขำ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
ทักษะงานเชื่อม รางวัลชนะเลิศ นายนุติ ตะก้อง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี รองชนะเลิศอันดับ 1 นายธีระพันธ์ บุญยงค์ วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา รองชนะเลิศอันดับ 2 นายกิตติวัฒน์ ศรีพรหม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
ทักษะงานไม้ รางวัลชนะเลิศ นายภควัช มีศรี วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง รองชนะเลิศอันดับ 1 นายคิรินทร์ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม รองชนะเลิศอันดับ 2 นายสุไลมาล มามะ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี
ทักษะงานไฟฟ้า รางวัลชนะเลิศ นายวสันต์ บุญศรี วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง รองชนะเลิศอันดับ 1 นายสมพงษ์ มาลากรณ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร รองชนะเลิศอันดับ 2 นายภาคภูมิ สีสว่าง วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี