วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024
Latest:
-การศึกษาชุมชน-สังคม

นบส.ศธ.ดูงานอาชีวะอุดรฯ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี รับคณะศึกษาดูงานนักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ(นบส.ศธ.) รุ่นที่ 9 นำโดย ดร.สมโภชน์ นพคุณ อดีตรองเลขาธิการ กพ. ที่ปรึกษาหลักสูตรฯ พร้อมคณะศึกษาดูงาน จำนวน 50 คน ศึกษาดูงานในหัวข้อ “วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ยกระดับ สถานศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ APACC การพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา Premium, หลักสูตร BTEC และการสร้างความร่วมมือ เพื่อพัฒนาทักษะสู่โลกอาชีพแห่งอนาคต” เพื่อให้นักบริหารระดับสูงจากกระทรวงต่างๆ ได้เรียนรู้การบริหารจัดการที่ส่งผลสถานศึกษาประสบจนความสำเร็จ มีความเป็นเลิศและได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ได้กล่าวบรรยายสรุปประกอบการศึกษาดูงาน หัวข้อ “การขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี สู่ยุค 4.0 ด้วย UDVC Teamwork Model” และนำเสนอกิจกรรมและผลงานที่สำคัญในวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ภายใต้รูปแบบการบริหารจัดการ UDVC Teamwork Model พร้อมทั้งพาเยี่ยมชมนิทรรศการ ผลการจัดการศึกษาของสาขาวิชา Logistics Premium, สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นผ้าและสิ่งทอ สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกและศิลปกรรม, การจัดทำพระพิฆเณศ “ปรางศรีสุขคเณศ” และการส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการ ภายใต้ศูนย์บ่มเพาะสู่ความเป็นเลิศ ระดับ 5 ดาว 4 ปีต่อเนื่อง และเยี่ยมชมอาคารสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ทั้งนี้ สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้นักบริหารระดับสูง นบส.ศธ. รุ่น 9 ศึกษาดูงานภายในประเทศ ครั้งที่ 1 ที่จังหวัดอุดรธานี – หนองบัวลำภู ระหว่าง วันที่ 24 -28 มิถุนายน 2562 โดยได้ประสานให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นผู้ประสานงานและอำนวยความสะดวกตลอดช่วงการศึกษาดูงาน ซึ่งหลังจากคณะศึกษาดูงานได้ศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีเสร็จสิ้นแล้ว ได้มีการถกแถลงระหว่างผู้ศึกษาดูงานด้วยกันเอง พบว่า ผู้ศึกษาดูงานกล่าวชื่นชมผลงานและความสำเร็จของการบริหารจัดการของสถานศึกษา “การจัดงานอาชีวศึกษาที่จะตอบโจทย์โลกอาชีพนั้น จะต้องมีภาคเอกชนที่มีคุณภาพร่วมพัฒนาหลักสูตร เครื่องมือ ครุภัณฑ์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มีข้อมูลความรู้ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการฝึกอาชีพที่มีความพร้อมในการสร้างทักษะและประสบการณ์จริง ดังนั้นสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจะต้องให้การสนับสนุนเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ และเป็นสถานศึกษาต้นแบบที่ส่งเสริมให้ก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป โดยสถานศึกษาต้องเข้าไปร่วมกันฝึกอาชีพให้กับโรงเรียน สร้างการรับรู้และให้นักเรียนได้ค้นหาความชอบในวิชาชีพของตนเอง เพื่อจะได้ตัดสินใจมาเรียนอาชีวศึกษาที่ตรงตามความถนัด” ซึ่งทั้งหมดขับเคลื่อนโดย UDVC Teamwork Model นักบริหารระดับสูงทุกคนพึงพอใจและประทับใจในการศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นอย่างมาก