วันอังคาร, มิถุนายน 18, 2024
Latest:
-Local-newsข่าวแดนอิสาน

ทม.มุกดาหารลงนาม บจม.ทีพีไอโพลีน เพาเวอร์ บริหารจัดการขยะชุมชน-เผาขยะด้วยไฟฟ้าระบบปิดแทนการฝังกลบ

ที่ห้องพลอยบอลรูม โรงแรมพลอยพาเลช มุกดาหาร (21 ธันวาคม 2566) : นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมเป็นสักขีพยานลงนามสัญญา โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ระหว่าง นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร กับ บจม.ทีพีไอโพลีน เพาเวอร์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดมุกดาหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อมวลชน ประชาชนในเขตเทศบาล ร่วมเป็นสักขีพยาน

นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร กล่าวว่า เทศบาลเมืองมุกดาหาร ได้ดำเนินการกำจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยวิธีการฝังกลบอันเป็นการบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ในพื้นที่ประมาณ 44 ไร่ 2 งาน 67ตารางวา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร มาตั้งแต่พ.ศ.2545 จนถึงปัจจุบัน รวมเป็นเวลาประมาณ 21 ปี และปัจจุบันสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองมุกดาหาร มีสภาพเสื่อมโทรมไปตามสภาพการใช้งาน และประสบกับปัญหาขยะล้นบ่อฝังกลบ และมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทุกวัน ซึ่งเกินศักยภาพและขีดความสามารถของบ่อฝังกลบ โดยมีปริมาณขยะที่นำไปเทกองรวมไว้และไม่อาจทำการฝังกลบได้มีความสูงมากกว่า 10 เมตร มีปริมาณขยะสะสมในบ่อฝังประมาณ 600,000 ตัน ส่งผลก่อให้เกิดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม

นายกเทศบาลเมืองมุกดาหาร กล่าวอีกว่า ทางเทศบาลฯ จึงได้จัดทำ “โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ของเทศบาลเมืองมุกดาหาร” โดยวิธีกำจัดขยะมูลฝอยด้วยการเผาตรงไม่น้อยกว่า 500 ตันต่อวัน หรือ 15,000 ตันต่อเดือน เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ขนาด 9.9 เมกะวัตต์ พื้นที่ตั้งโครงการอยู่ในบริเวณพื้นที่โดยรอบรัศมี 3 กิโลเมตร จากจุดศูนย์กลางที่ตั้งสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการโครงการ งบประมาณมูลค่าโครงการจำนวน 1,803 ล้านบาท โดยใช้งบประมาณของเอกชน 100% ระยะเวลาสัญญา 25 ปี โดยมี บริษัท ทีพีไอโพลีน เพาเวอร์ จำกัด มหาชน เป็นผู้ชนะการคัดเลือกให้ดำเนินโครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โครงการดังกล่าว จะเป็นการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของชุมชนในเขตเทศบาลและท้องถิ่นในจังหวัดมุกดาหารได้อย่างยั่งยืน โดยเทศบาลฯ ยังได้รับประโยชน์ตอบแทนจากการจัดทำโครงการตลอดระยะเวลาของสัญญา เพื่อนำรายได้มาพัฒนาท้องถิ่น คิดเป็นเงินจำนวนประมาณ 734,301,190.- บาท (เจ็ดร้อยสามสิบสี่ล้านสามแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาท) นอกจากนี้ โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นโครงการที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ได้ออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน ปริมาณรับซื้อไฟฟ้ารวมไม่เกิน 282.98เมกะวัตต์ โดยต้องดำเนินการยื่นคำเสนอขอขายไฟฟ้าภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2566 จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ ภายในปี 2568-2569

การดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ต้องดำเนินการก่อสร้างและทดสอบระบบให้เสร็จภายใน 730 วัน สัญญา 25 ปีนับจากลงนามในสัญญา(รวมระยะเวลาก่อสร้าง) หากแล้วเสร็จจะช่วยในการ บริหารจัดการขยะในชุมชน เขตเทศบาลและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

ภาพ/ข่าว กำพล ศรีมณีพันธ์
เดวิท โชคชัย รายงาน