-รอบกรุง

องค์การอนามัยโลกชื่นชมไทย บังคับใช้กฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบประเทศแรกของเอเชีย

องค์การอนามัยโลก (WHO) และนานาประเทศทั่วโลก ชื่นชมนโยบายควบคุมยาสูบที่เข้มแข็งของประเทศไทย ในการบังคับใช้กฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ (Plain Packaging) กับบุหรี่ซิกาแรตทุกยี่ห้อที่ขายในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นประเทศแรกในเอเชีย

(10 ธันวาคม 2562) นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้แทนประเทศต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งเข้าร่วมประชุมนานาชาติ ว่าด้วยการขับเคลื่อนนโยบายมาตรการซองบุหรี่แบบเรียบ Plain (Standardized) Packaging ซึ่งจัดโดยสำนักงานใหญ่องค์การอนามัยโลก ระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรม รอยัล ออร์คิด เชอราตัน กรุงเทพฯ ซึ่งในที่ประชุมดังกล่าว ผู้แทนสำนักงานใหญ่องค์การอนามัยโลก และผู้แทนประเทศต่างๆ ต่างชื่นชมรัฐบาลไทย โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข ที่ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการเพื่อการควบคุมยาสูบ และกำหนดให้บุหรี่ซิกาแรตทุกยี่ห้อที่วางขายในประเทศไทย ใช้รูปแบบและสีเดียวกัน ซึ่งถือเป็นประเทศแรกของทวีปเอเชีย

สำหรับการกำหนดให้ซองบุหรี่มีรูปแบบ และซองมีสีเดียวกันทุกยี่ห้อ ถือเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญในการลดการสูบบุหรี่ เพื่อป้องกันไม่ให้ธุรกิจยาสูบใช้พื้นที่บนซองบุหรี่เป็นสื่อโฆษณาและส่งเสริมการขาย นอกจากนี้ยังช่วยทำให้ภาพคำเตือนพิษภัยบุหรี่มีความชัดเจนและสื่อสารเตือนภัยกับประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก WHO – FCTC ที่มีภาคีสมาชิก 181 ประเทศทั่วโลก

กรมควบคุมโรค จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังร้านค้าปลีกทั่วประเทศว่า ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป บุหรี่ซิกาแรตที่จะขายได้จะต้องอยู่ในซองรูปแบบใหม่เท่านั้น ทั้งนี้ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าร้านค้าปลีกใดมีการขายบุหรี่ซิกาแรตซองรูปแบบเก่า ร้านค้าจะมีความผิดฐานขายผลิตภัณฑ์ยาสูบที่มิได้จัดให้มีหีบห่อตามที่กฎหมายกำหนด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท ตามมาตรา 38 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 กรณีมีข้อสงสัยเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามกฎหมาย สอบถามได้ที่กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค โทร. 02 590 3852