วันอังคาร, มิถุนายน 18, 2024
Latest:
-cultureLIFESTYLELocal-newsnorthern-news

สวธ.มอบนโยบายขับเคลื่อนสภาวัฒนธรรมภาคเหนือ 16 จังหวัด ให้สืบสานมรดกภูมิปัญญาของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ที่ โรงแรมสีหราช อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ (28 ธันวาคม 2566) กรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) โดยสภาวัฒนธรรมภาคเหนือ จัดโครงการประชุมสภาวัฒนธรรมภาคเหนือ 16 จังหวัด ครั้งที่ 9 โดยนายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม มอบหมายให้ นางสาววราพรรณ ชัยชนะศิริ รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และบรรยายพิเศษ ในการนี้ นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ดร.เปรมฤดี ชามพูนท ประธานสภาวัฒนธรรมภาคเหนือ นายศักดิ์ตระกูล เลี้ยงประเสริฐ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยประธานสภาวัฒนธรรมภาคเหนือ 16 จังหวัด และเครือข่าย ร่วมประชุม

นางสาววราพรรณ ชัยชนะศิริ รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประธานกล่าวว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดตั้งสภาวัฒนธรรมทุกระดับ ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2553 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และของชาติ เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม และสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดยการบูรณาการของเครือข่ายทางวัฒนธรรมทุกภาคส่วนในพื้นที่ โดยมีสภาวัฒนธรรมเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน และเครือข่ายทางวัฒนธรรม โดยมีสภาวัฒนธรรมตำบล อำเภอ จังหวัด เป็นผู้ขับเคลื่อนและสนับสนุนให้ทุนทางวัฒนธรรม ได้รับการสืบสาน รักษา และต่อยอด สร้างความภาคภูมิใจในรากเหง้าของท้องถิ่น

“สภาวัฒนธรรมและเครือข่ายวัฒนธรรมภาคเหนือ 16 จังหวัด จะได้ร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู จารีตประเพณี รวมถึงรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้เกิดการสืบสานและคงอยู่อย่างยั่งยืน” นางสาววราพรรณ กล่าว

ด้าน ดร.เปรมฤดี ชามพูนท ประธานสภาวัฒนธรรมภาคเหนือ เปิดเผยว่า การจัดการประชุมสภาวัฒนธรรมภาคเหนือ 16 จังหวัดในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรมภาคเหนือในแต่ละจังหวัด ในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม และสืบสาน อนุรักษ์ ฟื้นฟูจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ โดยมีกิจกรรม ในวันที่ 27 ธันวาคม 2566 สักการะพระแท่นศิลาอาสน์และชมพิพิธภัณฑ์ สักการะพระประธานเฒ่า พร้อมห่มผ้าพระบรมธาตุทุ่งยั้ง เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ผ้าซิ่นตีนจก ไท-ยวน ลับแล อำเภอลับแล เข้าชมถ้ำจำลองเมืองลับแล และพิพิธภัณฑ์เมืองลับแล ร่วมงานมหกรรม 8 วิถี พิพิธภัณฑ์เมืองลับแล ณ ลานวัฒนธรรม ในวันที่ 28 ธันวาคม 2566 การประชุมสภาวัฒนธรรมภาคเหนือ 16 จังหวัด และเยี่ยมชมนิทรรศการการสาธิตมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม จาก 9 อำเภอ ซอฟท์พาวเวอร์ของท้องถิ่น

ในการนี้ นายพันศักดิ์ ศรีทอง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ได้เข้าร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณี และนำเสนอผลงานของสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี2566 นอกจากนี้ ยังได้เดินทางไปศึกษาดูงานหลายแห่ง เช่น พระแท่นศิลาอาสน์ พระธาตุทุ่งยั้ง แหล่งทอผ้าโบราณไท-ยวน และพิพิธภัณฑ์เมืองลับแล เพื่อศึกษาประเพณีวัฒนธรรม และนำแนวคิด วิธีการ กลับมาปรับปรุงพัฒนา สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ต่อไป

ภาพ-ข่าว:กรมส่งเสริมวัฒนธรรม & ชาติชาย เกียรติพิริยะ/นครสวรรค์