วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Latest:
+รอบกรุง

82 ศูนย์บริการชุมชนและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ รับโล่เชิดชูเกียรติ

ที่โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ (18 ธันวาคม 2562) นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานมอบโล่พร้อมใบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติศูนย์บริการชุมชนและภาคีเครือข่ายศูนย์บริการชุมชนในระดับอำเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ สำหรับการจัดบริการเอชไอวี เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และวัณโรค ภายในงานประชุมการพัฒนาศักยภาพการจัดบริการศูนย์บริการชุมชนและภาคีเครือข่ายศูนย์บริการชุมชน ปี 2562 จัดโดยกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค เพื่อให้เกิดการดำเนินงานด้านเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และวัณโรค ที่ครอบคลุมกลุ่มประชากรหลัก 7 กลุ่ม ได้แก่ ชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย/สาวประเภทสอง/หญิงข้ามเพศ พนักงานบริการ ผู้ใช้สารเสพติดด้วยวิธีฉีด ผู้ต้องขัง ประชากรข้ามชาติ คู่ของกลุ่มประชากรหลัก และเยาวชนกลุ่มเสี่ยงสูง

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวว่า ตั้งแต่ปี 2558 ศูนย์บริการชุมชน (Drop in Center) สามารถดำเนินงานตามชุดบริการ RRTTR ในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งให้บริการกลุ่มเป้าหมายที่มารับบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว เป็นกันเอง พร้อมให้ความรู้และอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี นอกจากนี้ได้เชื่อมโยง เข้าสู่ระบบการรักษาได้อย่างรวดเร็ว ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ จากการดำเนินงานในระยะ 2 ปีที่ผ่านมา มี Drop in Center ที่พัฒนาและดำเนินงานโดยภาครัฐ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศูนย์บริการสาธารณสุข เรือนจำ/ทัณฑสถาน และภาคประชาสังคม ต่อจากนั้นได้มีการจัดตั้ง Drop in Center เพิ่มขึ้นในระดับอำเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ DIC – Cluster อีก 3 ส่วน คือ ภาคีหน่วยบริการ ภาคีหน่วยสนับสนุน และภาคีหน่วยวิชาการ

ทั้งนี้ ศูนย์บริการชุมชน จัดตั้งขึ้นเพื่อลดช่องว่างของการดำเนินงานในระดับพื้นที่และทำให้เกิดความครบถ้วนของการดำเนินงานเชิงรุกในชุมชนกับระบบบริการสุขภาพ รวมถึงการเชื่อมต่อระหว่าง ศูนย์บริการชุมชนต่างๆ ที่มีอยู่ภายในอำเภอเดียวกัน สร้างความยั่งยืนในการทำงานแก้ไขปัญหาเอดส์ในทุกพื้นที่ ต่อไปในอนาคต พร้อมแนะนำให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุม นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงานในพื้นที่ต่อไป ซึ่งจะนำไปสู่การยุติปัญหาเอดส์ ภายในปี 2573

สำหรับหน่วยงานที่ได้รับโล่และประกาศนียบัตร เชิดชูเกียรติที่ผ่านการประเมินทั้งหมด 82 แห่ง ได้แก่ ภาคีเครือข่ายศูนย์บริการชุมชน (DIC – Cluster) ระดับเพชร จำนวน 1 แห่ง ศูนย์บริการชุมชน (Drop in Center) ระดับเพชร จำนวน 59 แห่งและศูนย์บริการชุมชน (Drop in Center) ระดับทอง จำนวน 22 แห่ง ส่วนการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมจากสำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก กรุงเทพมหานคร สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง สำนักงานป้องกันควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กรมราชทัณฑ์ เรือนจำ/ทัณฑสถาน และองค์กรภาคประชาสังคม รวม 140 คน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422