วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024
Latest:
+ภาพข่าว

ตัวแทนปลัดยุติธรรม นำคณะ ชมการบริหารจัดการคดีอนุญาโตตุลาการ สำนักงาน คปภ.

           นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) ให้การต้อนรับ นางสาวรวิวรรณ จตุรพิธพร ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ผู้แทนปลัดกระทรวงยุติธรรม และคณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการ (Thailand Arbitration Center : THAC) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม การปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการคดีของอนุญาโตตุลาการ สำนักงาน คปภ. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานระหว่างองค์กรเพื่อประสานความร่วมมือในการดำเนินการด้านการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการในอนาคต โดยมีการบรรยายสรุปการดำเนินงานและเข้าสังเกตการณ์กระบวนการอนุญาโตตุลาการของสำนักงาน คปภ. เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

            ในโอกาสนี้ คณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการได้ซักถามข้อสงสัยและกล่าวชื่นชม กระบวนการอนุญาโตตุลาการของสำนักงาน คปภ. ว่ามีรูปแบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ช่วยลดขั้นตอนและประหยัดเวลาเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนเพิ่มมากยิ่งขึ้นในการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัย ว่าต้องได้รับการคุ้มครองตามเงื่อนไขต่างๆที่ระบุไว้ในกรมธรรม์อย่างแท้จริง