+ชุมชน-สังคม

พม.เชิญชมผลงานนวัตกรรมทางสังคมและการประชุมวิชาการของไทยและอาเซียน

            กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ขอเชิญร่วมงาน Thailand Social Expo 2019 ระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นการต่อยอดและขยายผลของการรวบรวมผลงานนวัตกรรมทางสังคมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสังคมและกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผลการคิดค้นและการดำเนินงานสำคัญในด้านสังคมของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน โดยผนึกกำลังบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมและการบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ดำเนินงานด้านสังคมของประเทศไทย มีการแบ่งกิจกรรมออกเป็น 4 โซนสำคัญ ประกอบด้วย //การเสวนาทางวิชาการเกี่ยวกับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในทุกช่วง // บริการทางสังคม //การแสดงและนวัตกรรมทางสังคม และ การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าและร้านอาหาร

            ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงาน Thailand Social Expo 2019 ระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 20:00 น.ณ อาคารชาเลนเจอร์  ฮอลล์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี   เพื่อการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาสังคมไทยอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

 ติดตามข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์งานได้ที่ https://web.facebook.com/Thailand-Social-Expo-2019-552153668645256/ www.m-society.go.th  หรือโทร. 02 659 6493