-cultureLIFESTYLE

วธ.ประกาศผลการคัดเลือกวรรณกรรมในยุค รัชกาลที่ 9

กทม.(18 ธันวาคม 2562) นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานแถลงข่าว ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกวรรณกรรมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ที่มีแนวคิดตามศาสตร์พระราชา และเปิดตัวหนังสือ “วรรณกรรมยอดเยี่ยมในสมัยรัชกาลที่ ๙ ตามแนวคิดศาสตร์พระราชา” และระบบการจำหน่ายหนังสือออนไลน์ของกรมศิลปากร ณ ห้องดอกไม้สด สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยมี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม คณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม นายประทีป เพ็งตระโก อธิบดีกรมศิลปากร นางชมัยภร บางคมบาง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี ๒๕๕๗ ศาสตราจารย์ รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ ภาคีสมาชิก ราชบัณฑิตยสภา สำนักศิลปกรรม นายพนมบุตร จันทรโชติ รองอธิบดีกรมศิลปากร ร่วมแถลงข่าว

รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรมตระหนักในความสำคัญของแนวพระราชดำริและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรที่ทรงมีต่องานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม จึงมอบหมายให้กรมศิลปากรดำเนินโครงการพิจารณาคัดเลือกวรรณกรรมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ที่มีแนวคิดตามศาสตร์พระราชา โดยเชิญศิลปินแห่งชาติ นักประพันธ์ นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านภาษาและวรรณกรรม ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและประกาศยกย่องวรรณกรรมในสมัยรัชกาลที่ ๙ ที่มีแนวคิดตามศาสตร์พระราชา ๕ ประเภท ได้แก่ นวนิยาย เรื่องสั้น กวีนิพนธ์ สารคดี และวรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน ที่มีแนวคิดตามศาสตร์พระราชา

แบ่งเป็นวรรณกรรมยอดเยี่ยม ประเภทละ ๙ เรื่อง และวรรณกรรมดีเด่น ประเภทละ ๖๑ เรื่อง พร้อมทั้งจัดพิมพ์หนังสือ “วรรณกรรมยอดเยี่ยมในสมัยรัชกาลที่ ๙ ตามแนวคิดศาสตร์พระราชา” เพื่อเผยแพร่วรรณกรรมอันทรงคุณค่าแห่งรัชสมัย ซึ่งสะท้อนแนวคิดศาสตร์พระราชาที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล‌อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานไว้เป็นหลักชัยในการดำเนินชีวิตของปวงชนชาวไทย เป็นแนวทางในการพัฒนาชาติ และยังเป็นองค์ความรู้ที่นานาประเทศทั่วโลกสามารถนำไปใช้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนเชิดชูเกียรติศิลปินนักประพันธ์ผู้สร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมไว้เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ

สำหรับผลคัดเลือกวรรณกรรมยอดเยี่ยม 5 ประเภท ประเภทละ 70 เรื่อง ดังนี้ 1.ประเภทนวนิยายวรรณกรรมยอดเยี่ยม จำนวน 9 เรื่อง ได้แก่ เขาชื่อกานต์ ผู้แต่ง สุวรรณี สุคนธา, ทุ่งมหาราช ผู้แต่ง มาลัย ชูพินิจ, บางกะโพ้ง ผู้แต่ง วินทร์ เลียววาริณ, บุษบกใบไม้ ผู้แต่ง กฤษณา อโศกสิน, ผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอด ผู้แต่งโบตั๋น, ผู้ใหญ่ลีกับนางมา ผู้แต่ง กาญจนา นาคนันท์, แผ่นดินนี้ยังรื่นรมย์ ผู้แต่ง ศรีฟ้า ลดาวัลย์, ไผ่แดง ผู้แต่ง ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ปราโมช และลูกอีสาน ผู้แต่ง คำพูน บุญทวี และวรรณกรรมดีเด่นจำนวน 61 เรื่อง

2.ประเภทเรื่องสั้นวรรณกรรมยอดเยี่ยม 9 เรื่อง ได้แก่ ขุนทองเจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสาง ผู้แต่ง อัศศิริ ธรรมโชติ, แจ่มรัศมีจันทร์ และรวมเรื่องสั้นเกือบทั้งชีวิตของเสนีย์ เสาวพงศ์ ผู้แต่ง เสนีย์ เสาวพงศ์, แผ่นดินอื่น ผู้แต่ง กนกพงศ์ สงสมพันธุ์, ฟ้าบ่กั้น ผู้แต่ง ลาวคำหอม, รวมเรื่องสั้นคึกฤทธิ์ ปราโมช ผู้แต่ง ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ปราโมช, รวมเรื่องสั้นรับใช้ชีวิตของศรีบูรพา ผู้แต่ง ศรีบูรพา, เรื่องสั้นนอกเหมืองแร่ ผู้แต่ง อาจินต์ ปัญจพรรค์, สวนสัตว์ ผู้แต่ง สุวรรณี สุคนธา และสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน ผู้แต่ง วินทร์ เลียววาริณ และวรรณกรรมดีเด่น 60 เรื่อง

3.ประเภทกวีนิพนธ์วรรณกรรมยอดเยี่ยม 9 เรื่อง ได้แก่ ขอบฟ้าขลิบทอง ผู้แต่ง อุชเชนี, บทกวีของฉัน : จ่างแซ่ตั้ง ผู้แต่ง จ่างแซ่ตั้ง, ปณิธานกวี ผู้แต่ง อังคาร กัลยาณพงศ์, พุทธทาสธรรมคำสอนเส้นทางสู่ความสุขเย็น ผู้แต่ง พุทธทาสภิกขุ, เพียงความเคลื่อนไหว ผู้แต่ง เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์, ม้าก้านกล้วย ผู้แต่ง ไพวรินทร์ ขาวงาม, รวมบทกวีและงานวิจารณ์ศิลปวรรณคดีของกวีการเมือง ผู้แต่ง กวีการเมือง, เราชะนะแล้ว แม่จ๋า ผู้แต่ง นายผี และศึกษาภาษิตและร้อยกรอง ผู้แต่ง ฐะปะนีย์ นาครทรรพ และวรรณกรรมดีเด่น 61 เรื่อง

4.ประเภทสารคดีวรรณกรรมยอดเยี่ยมจำนวน 9 เรื่อง ได้แก่ กาเลหม่านไต ผู้แต่ง บรรจบ พันธุเมธา, ขบวนการแก้จน ผู้แต่ง ประยูร จรรยาวงษ์, ความเป็นมาของคำสยามไทย ลาว และขอม และลักษณะทางสังคมของชื่อชนชาติ ผู้แต่ง จิตร ภูมิศักดิ์, คู่มือมนุษย์ ผู้แต่ง พุทธทาสภิกขุ, ชีวิตที่เลือกไม่ได้ : อัตชีวประวัติของผู้ที่เกิดในแผ่นดินไทยคนหนึ่ง ผู้แต่ง กรุณา กุศลาสัย, น้ำบ่อเกิดแห่งวัฒนธรรมไทย ผู้แต่ง สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา, พุทธธรรม ผู้แต่ง พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), เพลงนอกศตวรรษ ผู้แต่ง เอนก นาวิกมูล และฟื้นความหลัง ผู้แต่ง เสฐียรโกเศศ

5.ประเภทวรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนวรรณกรรมยอดเยี่ยม 9 เรื่อง ได้แก่ เกาะที่มีความสุขที่สุดในโลก ผู้แต่ง ลินดา โกมลารชุน, ขวัญสงฆ์ ผู้แต่ง ชมัยภร แสงกระจ่าง, ต้นเอ๋ยต้นไม้ ผู้แต่งและภาพประกอบ จารุพงษ์ จันทรเพชร, บึงหญ้าป่าใหญ่ ผู้แต่ง เทพศิริ สุขโสภา, ผีเสื้อและดอกไม้ ผู้แต่ง นิพพานฯ, ภาพประวัติศาสตร์ (กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น) ผู้แต่ง เปลื้อง ณ นคร ภาพประกอบ เหม เวชกร, เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก (เล่ม 1-4) ผู้แต่งทิพย์ วาณี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ภาพประกอบ ปีนัง, แม่โพสพ ผู้แต่ง ม.ล.เติบ ชุมสาย ภาพประกอบอุดมลักษณ์ ทรงสุวรรณ และ “เรือใบใจกล้า” ในหนังสือชุดสำหรับเยาวชน : หนังสือสื่อประสมเฉลิมพระเกียรติ ผู้แต่งและภาพประกอบ วิภาวี ฉกาจทรงศักดิ์ และคณะ และวรรณกรรมดีเด่น 61 เรื่อง

นอกจากนี้ กรมศิลปากรได้เพิ่มช่องทางในการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม โดยพัฒนาระบบการจำหน่ายหนังสือออนไลน์ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการสั่งซื้อหนังสือที่กรมศิลปากรจัดพิมพ์ผ่านทาง http://bookshop.finearts.go.th โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อหนังสือ “วรรณกรรมยอดเยี่ยมในสมัยรัชกาลที่ ๙ ตามแนวคิดศาสตร์พระราชา” และหนังสืออื่นๆ ที่น่าสนใจของกรมศิลปากร ทั้งด้านโบราณคดี พิพิธภัณฑ์ วรรณกรรมและประวัติศาสตร์ หนังสือจากสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ และสำนักหอสมุดแห่งชาติ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๓ ได้ทางระบบดังกล่าว