+ชุมชน-สังคมพม.

รมว.พม.ย้ำผู้นำสตรีในศตวรรษที่ 21 ต้องไม่หยุดเรียนรู้ พร้อมรับมือทุกการเปลี่ยนแปลง

            กทม.((19 ก.ย. 62)) ที่ห้องราชา 1 ชั้น 11 โรงแรมปริ๊น พาเลซ มหานาค นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำสตรีในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2562 เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้นำที่ดี และเพิ่มพูนวิสัยทัศน์ในการพัฒนาตนเอง ให้เป็นแบบอย่างการเป็นผู้นำสตรีที่มีภาพลักษณ์ที่ดี พร้อมจัดการกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้ มีการบรรยายและอภิปรายพิเศษในประเด็นเกี่ยวกับบทบาทการเป็นผู้นำสตรีในศตวรรษที่ 21 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) นางสาวรังสิมา รอดรัศมี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสมุทรสงคราม สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ ดร.ผุสดี ตามไท อดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นต้น

            นายจุติ กล่าวว่า ปัจจุบัน สตรีมีบทบาทในภาคส่วนต่างๆ เพิ่มมากขึ้น และได้รับการยอมรับจากสังคมมากขึ้น จากข้อมูลผลสำรวจของศูนย์สำรวจความคิดเห็นทางสังคม พม. POLL สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12 ร่วมกับศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เรื่อง “หญิงไทยยุคใหม่ สไตล์ 4.0” กระทรวง พม. จึงได้ดำเนินการเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญในการจัดการต่อการเปลี่ยนแปลง รู้เท่าทันสถานการณ์ ในศตวรรษที่ 21 รวมถึงจำเป็นต้องได้รับการให้เกียรติและเคารพในสิทธิอันชอบธรรมจากผู้ชายและคนในครอบครัว เพื่อเสริมพลังให้สตรีสามารถแสดงบทบาทอย่างเต็มศักยภาพในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม และประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า จึงได้กำหนดจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำสตรีในศตวรรษที่ 21 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้นำที่ดี ผ่านการเรียนรู้บทเรียนและแบบอย่างความสำเร็จ จากผู้ที่มีบทบาทสำคัญในแวดวงต่างๆ และเพิ่มพูนวิสัยทัศน์ในการพัฒนาตนเอง ให้สามารถเป็นแบบอย่างการเป็นผู้นำสตรีที่มีภาพลักษณ์ที่ดี พร้อมจัดการต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21อันนำไปสู่การพัฒนาครอบครัว ชุมชน องค์กร และสังคมได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

                “กระแสความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นส่งผลให้คนในยุคศตวรรษที่ 21 ไม่จำกัดอายุและเพศ จำเป็นต้องปรับตัวและพร้อมจัดการต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นตลอดเวลา อีกทั้งทุกคนมีความเสมอภาคในความก้าวหน้าและการประสบความสำเร็จ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ไม่หยุดเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ต้องแสวงหาความรู้ที่จำเป็นในการใช้ชีวิตและทำงานในศตวรรษที่ 21 อาทิ ทักษะทางภาษา และการเรียนรู้เทคโนโลยีต่างๆ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะความรู้สารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี ทักษะชีวิตและอาชีพ การปรับตัว การดูแลเอาใจใส่ตัวเองและครอบครัว การเข้าสังคม และความเป็นผู้นำ เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรีในศตวรรษที่ 21 ต่อไป” นายจุติ กล่าว