-ชุมชน-สังคมพม.

หนุนหน่วยงานรัฐ จ้างงานคนพิการ  เพื่อความเสมอภาค มีรายได้ เลี้ยงดูตนเอง

            กทม. (13 ก.ย. 62) เวลา 10.30 น.ที่ห้องสุวิทย์ศักดานนท์ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(พก.) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2562” โดยมี นางสาวยิ่งลักษณ์ ศรีบุญเรือง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกองทุน ดำเนินการจัด วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้ส่วนราชการรับคนพิการเข้าทำงานมากขึ้น และหน่วยงานภาครัฐได้คนพิการที่มีความรู้ความสามารถตรงตามลักษณะงานด้วยวิธีการที่สะดวก คล่องตัว การคัดเลือกเฉพาะในกลุ่มคนพิการ รวมไปถึงสร้างความเสมอภาคให้กับคนพิการ ให้มีงานทำ มีรายได้ สามารถเลี้ยงดูตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยมีผู้แทนภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐ บุคลากรด้านบริหารงานบุคคล เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 300 คน เข้าร่วมงาน

            ทั้งนี้ จากสถิติผลการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2562 ต้องจ้างคนพิการทั้งหมด 17,999 ราย โดยในมาตรา 33 จ้างคนพิการเข้าทำงานแล้ว จำนวน 3,447 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.15 และมาตรา 35 จำนวน 3,658 คิดเป็นร้อยละ 20.32 รวม 7,105 ทั้งนี้ หน่วยงานรัฐต้องจ้างงานคนพิการเพิ่มอีก 10,894 หรือร้อยละ 60.53 (ข้อมูล ณ วันที่ 12 กันยายน 2562)

            สำหรับภายในการประชุมประกอบด้วย บรรยาย เรื่อง แนวทางการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 โดยผู้แทนจาก พก. บรรยาย เรื่อง ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานตามมาตรา 35 โดยผู้แทนจากกรมการจัดหางาน บรรยาย เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรคนพิการเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 โดยผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน บรรยาย เรื่อง ความสำเร็จในการจ้างงานในหน่วยงานของรัฐ แนวทาง ปัญหาและอุปสรรคในการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ โดยผู้แทนจากกรมประมง และบรรยาย เรื่อง ระบบรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ ในหน่วยงานภาครัฐแบบออนไลน์ โดย ผู้แทนจากภาคเอกชน

            การจัดงานดังกล่าวนับได้ว่าเป็นโอกาสอันดีที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมอาชีพและการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนทุกประเภทได้มาร่วมประชุม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในข้อกฎหมายและวิธีปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐทุกประเภท รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะเพื่อหาทางออกในการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงโอกาสในการมีงานทำอย่างทั่วถึงและส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการ นำไปสู่การพึ่งพาตนเองของคนพิการอย่างยั่งยืนต่อไป

             ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มาตรา 33 ได้กำหนดสัดส่วนการจ้างงานคนพิการทั้งในหน่วยงานของรัฐและสถานประกอบการภาคเอกชน โดยให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐ ที่มีจำนวนลูกจ้างหรือผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่ 100 คนขึ้นไปต้องรับคนพิการเข้าทำงานในอัตรา 100 : 1 และมาตรา 35 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะรับคนพิการเข้าทำงานตามมาตรา 33 ต้องให้สัมปทานจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ โดยวิธีกรณีพิเศษ ฝึกงาน หรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก ล่ามภาษามือ หรือให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้

                ทั้งนี้ ได้มีผลใช้บังคับกับหน่วยงานของรัฐทุกประเภท ได้แก่ 1) กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม หรือราชการส่วนภูมิภาค 2) ราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3) รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา และ 4) หน่วยงานอื่นของรัฐ เช่น องค์การมหาชน หรือองค์กรอิสระ