วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024
Latest:
-ข่าวพระราชสำนัก

 องคมนตรี ติดตามขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในรัชกาลที่ 9 ณ จ.ชัยภูมิ

            วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น. นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนายอำพล กิตติอำพล องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านพัฒนาแหล่งน้ำในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานไว้ให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการน้ำโดยเร็ว ทั้งนี้เพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยช่วงเช้าคณะฯ ได้เดินทางไปยังพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านเขว้า และอำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานพร้อมกับตรวจเยี่ยมสภาพพื้นที่โครงการฯ และพบปะเยี่ยมเกษตรกรและราษฎรที่อยู่ในพื้นที่โครงการฯ

            โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เกิดขึ้นจากแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานไว้เมื่อปี 2526 เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีน้ำทำการเพาะปลูกและเพื่อการอุปโภคบริโภครวมถึงบรรเทาปัญหาอุทกภัยโดยเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ดำเนินโครงการฯ กรมชลประทานจึงได้กำหนดแผนการก่อสร้างรวม 6 ปี ตั้งแต่ปี 2562-2567 และเมื่อปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมาคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือ กปร. ได้อนุมัติงบประมาณ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างถนนทางเข้าหัวงาน และเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งโครงการฯ ก็จะเป็นแหล่งน้ำสนับสนุนให้กับสถานีสูบน้ำตามลำน้ำชี ตั้งแต่บริเวณท้ายเขื่อนในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิจนถึงจุดบรรจบลำน้ำพองในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น มีพื้นที่รับประโยชน์ในช่วงฤดูฝน จำนวน 45,000 ไร่ ช่วงฤดูแล้ง 30,000 ไร่ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งน้ำสนับสนุนการประมงน้ำจืด รวมถึงช่วยบรรเทาอุทกภัยบริเวณพื้นที่ท้ายอ่างเก็บน้ำอีกด้วย

            จากนั้นเวลา 14.00 น. องคมนตรี และคณะฯ เดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ เพื่อรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุงฯ ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่อาศัยอยู่รอบพื้นที่ราบเชิงภูเขียวตั้งแต่ปี 2526 ปี 2536 และปี 2540 ซึ่งกรมชลประทานได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริโดยในปี 2538 ได้ทำการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พบว่าบริเวณก่อสร้างโครงการฯ มีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จึงพิจารณาตำแหน่งการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำใหม่ซึ่งอยู่บริเวณตอนล่างของลำสะพุงนอกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว เพื่อเป็นการลดผลกระทบการใช้พื้นที่ป่า โดยกำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง 6 ปี ตั้งแต่ปี 2562-2567 ซึ่งในปี 2562 เป็นงานเตรียมความพร้อมโครงการ และเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จราษฎรก็จะมีแหล่งเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการเพาะปลูกในช่วงฤดูฝนจำนวน 40,000 ไร่ ในช่วงฤดูแล้ง 8,000 ไร่ นอกจากนี้ยังช่วยลดผลกระทบจากอุทกภัย รวมถึงยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืดเพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนและสร้างรายได้จากการประกอบอาชีพประมงเสริมให้กับราษฎรเพิ่มขึ้นอีกด้วย