+EconomicsLabour

ประชุมจนท.แรงงานอาเซียน+3 ชูแนวคิด“ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” พัฒนากำลังคนในภูมิภาค

(4 กรกฎาคม 2562) นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 17 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร โดยกล่าวว่า ในปีนี้ประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของไทย กระทรวงแรงงานเล็งเห็นถึงความสำคัญของการขยายความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกอาเซียน ดังนั้น หัวข้อหลักการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปีนี้ คือ “Advancing Partnership for Sustainability” หรือ “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน”

ทั้งนี้ ประเทศอาเซียนบวกสาม ซึ่งรวมถึงประเทศญี่ปุ่น เกาหลี และจีน ถือเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่สำคัญ การแลกเปลี่ยนเชิงเทคนิคและเชิงวิชาการในภูมิภาคนั้นถือเป็นปัจจัยสำคัญของการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างกัน ด้วยกระแสการปฏิวัติอุตสาหกรรมและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ซึ่งจะต้องทำให้เกิดความร่วมมือและเกิดความเข้มแข็งเพื่อตอบรับกับการเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม เชื่อมั่นว่าประเทศสมาชิกอาเซียนบวกสามจะสามารถช่วยสนับสนุนให้ประชาคมอาเซียนเป็นประชาคมที่ดีขึ้นได้ โดยมีกำลังแรงงานที่มีขีดความสามารถในการปรับตัวและมีการกำหนดทิศทางการดำเนินงานในอนาคตที่ดีต่อไป