-AgriEconomics

เชียงราย หนุนสินค้าเกษตรปลอดภัย ยกขบวนลิตภัณฑ์จากดอยสู่เมือง

จังหวัดเชียงรายกำหนดจัดงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย” ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 11-15 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เวลา 11.00 – 21.00 น.ร่วมแถลงข่าวโดย นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นางสาวชูจิต ทองย้อย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย นางแก้วพา คุ้มกล่ำ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย นายจารุวัฒน์ ผึ้งทอง ประมงจังหวัดเชียงราย สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย นายนพพร มหากันธา ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย

นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ กล่าวว่า จังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูงในการผลิตสินค้าเกษตร เนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสมเอื้อต่อการเป็นแหล่งพัฒนาพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ สามารถผลิตอาหารและสินค้าเกษตร ที่สำคัญ มีพืชเฉพาะถิ่นที่มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียวเขี้ยวงู ชา กาแฟ สับปะรดภูแล/นางแล ลำไย ลิ้นจี่ ส้มโอเวียงแก่น ปลานิล โคเนื้อ และโคนม อีกทั้งยังมีพื้นที่เพาะปลูกทางการเกษตรมากเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน นอกจากนี้ ทางจังหวัดมีแนวทางการพัฒนาที่สำคัญ (Positioning) ในการที่จะพัฒนาจังหวัดเชียงรายให้เป็นเมืองเกษตรกรรมสีเขียวและอาหารปลอดภัย พัฒนาศักยภาพของตัวเกษตรกร และตัวสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัด ดังนั้น เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยของจังหวัดเชียงราย ให้รู้จักอย่างแพร่หลาย และได้การยอมรับจากผู้บริโภค จึงได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยจังหวัดเชียงราย ภายใต้ชื่องาน “มหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยจังหวัดเชียงราย” ขึ้น


ด้านนางสาวชูจิต ทองย้อย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย กล่าวถึง วัตถุประสงค์ของการจัดงานและกิจกรรมภายในงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยจังหวัดเชียงราย”ว่าจัดงานภายใต้แนวคิด เกษตรยุคใหม่ สินค้าเกษตรคุณภาพ อาหารปลอดภัย สู่ตลาดสากล เพื่อแสดงและนำเสนอกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดเชียงราย ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้สินค้าเกษตรคุณภาพ ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร และอาหารปลอดภัยของจังหวัดเชียงราย และเพิ่มโอกาสในการขยายช่องทางการตลาดภายในประเทศ โดยแบ่งกิจกรรมการจัดงานเป็น 4 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย

กิจกรรมที่ 1 การจัดนิทรรศการ อาทิ นิทรรศการทางวิชาการ เช่น พันธุ์พืช/ ปศุสัตว์/ประมง สรรพคุณแต่ละสายพันธุ์ ศักยภาพ เอกลักษณ์พิเศษ การจัดแสดงผลงานนวัตกรรมการนำเสนอกระบวนการแปรรูปสินค้าเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ รวมถึงการนำเสนอกระบวนการผลิตสู่อาหารปลอดภัย
กิจกรรมที่ 2 จัดแสดงและสาธิตการแปรรูปอาหารจากผลผลิตทางการเกษตร นำเสนอสินค้าเกษตร/ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร/อาหารปลอดภัย ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงราย เช่น ข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียวเขี้ยวงู สับปะรดนางแล/ภูแล ส้มโอเวียงแก่น ชา กาแฟ สมุนไพร ปลานิล โคเนื้อ เป็นต้น โดยการนำมาแสดง สาธิตให้เห็นบนเวที และเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงาน ได้ทดลองชิม โดยเชฟที่มีชื่อเสียงจากรายการมาสเตอร์เชฟไทยแลนด์ ซีซัน 3 ทุกวันๆละ 3 รอบ
กิจกรรมที่ 3 การจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย จังหวัดเชียงราย ได้แก่ ผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร และอาหารปลอดภัยของจังหวัดเชียงราย มากกว่า 20 ร้านค้า ที่ผ่านการคัดสรรมาอย่างดี
กิจกรรมที่ 4 จัดกิจกรรมการเจรจาทางธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร/ผู้ประกอบการ ที่ผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร และอาหารปลอดภัย กับผู้ประกอบการธุรกิจ/ผู้รับซื้อสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร และอาหารปลอดภัย
เกษตรจังหวัดเชียงราย กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ภายในงาน ยังมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย การแสดงวงดนตรี สะล้อ ซอ ซึง ดนตรีโฟล์คซอง กิจกรรมคืนกำไรสู่ลูกค้า / เล่นเกมส์แจกของรางวัล / สินค้านาทีทอง และ จับรางวัลผู้โชคดีรางวัล Gift Voucher สำหรับซื้อสินค้าภายในงาน จำนวน 10 รางวัลๆละ 1,000บาท ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการจัดงาน จึงขอเชิญร่วมชม ชิม ช๊อป แช๊ะ ในงานมหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 11 – 15 กรกฎาคม 2562 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่เวลา 10.00–20.00 น.