+EconomicsLabour

แรงงานจับมือจุฬาฯ ตั้งศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ พัฒนาแรงงานรับไทยแลนด์ 4.0

          ก.แรงงานจับมือจุฬาฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดตั้งศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ สนับสนุนทางวิชาการพัฒนาฐานข้อมูลแรงงาน พัฒนากำลังแรงงานศักยภาพ รองรับประเทศไทย 4.0


            เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ ระหว่างกระทรวงแรงงานและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย รมว.แรงงาน กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ พัฒนาศักยภาพนักวิจัย กำหนดประเด็นการวิจัยที่สำคัญและดำเนินการวิจัยร่วมกัน และเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลด้านแรงงานขนาดใหญ่เป็น Big Data พัฒนาแรงงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายไทยแลนด์ 4.0 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านแรงงานผ่านการวิจัยกับภาคีด้านแรงงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

            ภายหลังความร่วมมือดังกล่าวจะเกิดโครงการวิจัยนำร่องจำนวน 3 โครงการ ได้แก่ การปฏิรูประบบประกันสังคมให้สอดคล้องกับสังคมไทย การส่งเสริมการทำงานที่มีคุณค่าให้กับผู้ประกันตนภายหลังเกษียณ และขยายการประกันตนหลังเกษียณ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิต และพัฒนาข้อมูลอุปสงค์ อุปทานแรงงาน กลไก Job Matching เพื่อส่งเสริม Decent work รองรับ Future of work และ Skills for Green Jobs เป็นต้น