วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Latest:
+ชุมชน-สังคม

พก.โชว์วิชั่นพร้อมส่งเสริมให้คนพิการไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี เข้าถึงสิทธิและบริการอย่างเท่าเทียม

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น.ตามเวลาท้องถิ่น ณ สำนักงานสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย กล่าวถ้อยแถลงถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านคนพิการของประเทศไทย ในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ สมัยที่ 12 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 13 มิถุนายน 2562 ตามกรอบประเด็นหลักของสหประชาชาติ โดยมีสาระสำคัญ คือ

“ประเทศไทยขับเคลื่อนการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการอย่างเต็มที่ โดยยังคงมุ่งมั่นในการส่งเสริมสิทธิคนพิการให้เป็นจริง การบูรณาการประเด็นคนพิการเข้าสู่การพัฒนากระแสหลัก (Disability Inclusive Development: DID) และการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ เพื่อสร้างหลักประกันในการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม อันสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ทั้งนี้ ประเทศไทยได้นำเสนอผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ เช่น 1) การเข้าร่วมเป็นภาคีสนธิสัญญามาร์ราเคซ ซึ่งทำให้สิทธิและโอกาสแก่คนพิการให้สามารถเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ต่างๆ เช่น วรรณกรรม ภาพยนตร์ 2) การส่งเสริมการมีงานทำสำหรับคนพิการและความคุ้มครองทางสังคม (Social Security) จำนวนคนพิการที่ได้รับการจ้างงานเพิ่มขึ้นในภาครัฐและภาคเอกชนทำให้คนพิการมีงานทำและประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี และยั่งยืน (Decent and Sustainable Work) รวมทั้งสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ และ 3) การสามารถเลือกรับบริการสาธารณสุขของคนพิการตามหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Universal Health Coverage : USC) เพื่อให้คนพิการมีสิทธิเลือกรับบริการสาธารณสุขได้จากระบบประกันสังคม (Social Security) หรือระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (National Health Security) อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่มีมาตรฐานและสิทธิประโยชน์ตรงกับความต้องการของคนพิการ

นางธนาภรณ์ กล่าวย้ำว่า เพื่อส่งเสริมให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี เข้าถึงสิทธิและบริการ มีส่วนร่วมทางสังคมอย่างเท่าเทียม สามารถดำรงชีวิตอิสระในสังคม โดยหลักการ 2 ประการ คือ 1) การสร้างสังคมที่ปราศจากอุปสรรคต่อคนพิการ (Barrier – Free) ในทุกด้าน และ 2) การเสริมพลังคนพิการ (Empowerment) เพื่อสร้างแรงกระตุ้นของคนพิการ ให้เชื่อในความสามารถและศักยภาพของตนเอง สามารถดำรงชีวิตของตนเองได้ โดยในปี 2562 ประเทศไทยจะเร่งขับเคลื่อนและบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการเน้นย้ำการบูรณาการประเด็นคนพิการให้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนากระแสหลัก โดยส่งเสริมให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกทุกด้าน ภายใต้แนวคิดเมืองที่เป็นมิตรสำหรับทุกคน (SMILE CITY for ALL)

ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 12 – 13 มิ.ย. 62 คณะผู้แทนไทย ได้เข้าร่วมการอภิปรายโต๊ะกลม (Roundtable) และกิจกรรมการประชุมคู่ขนาน (Side Event) ในประเด็นต่างๆ อาทิ การเข้าถึงเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสาร ด้านสุขภาพ การส่งเสริมนันทนาการ การมีส่วนร่วมทางด้านกีฬาของคนพิการ และความสามารถทางกฎหมายของคนพิการในการตัดสินใจและการดำเนินขีวิตในทุกด้าน (Legal Capacity) เป็นต้น