วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Latest:
+ภาพข่าว

พม.พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน (AWEN) ปี 2562

กทม.(13 มิ.ย. 62) เวลา 13.40 น. ณ บริเวณโถงชั้น 1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  มอบหมายให้ นางสาววิจิตา รชตะนันทิกุล รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ร่วมแถลงข่าวการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญ พม. ประเด็น “การประชุมเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน (AWEN) ปี 2562 และการประชุมที่เกี่ยวเนื่อง ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ รวมถึงการมอบรางวัลผู้ประกอบการสตรีที่มีผลงานโดดเด่นในอาเซียน ” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 22 มิถุนายน 2562 ณ กรุงเทพมหานคร

ภายใต้ความร่วมมือระหว่างเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน (AWEN) นำโดยคุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน ประจำปี 2018 – 2020 ประธานเครือข่ายผู้ประกอบการอาเซียน ประเทศไทย (AWEN – Thailand) และประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของ AWEN ปี 2561 – 2563 ในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการสตรีของประเทศไทยและสมาชิกอาเซียน