+eastern-newsLocal-newsการศึกษาชุมชน-สังคม

ปฐมนิเทศ อี.เทคชลบุรี เดินหน้าผลิตพัฒนาคนอาชีวะทักษะฝีมือ รองรับตลาดแรงงาน EEC

        ชลบุรี (12 พ.ค.2562) ที่บริเวณโดมวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก อี.เทค ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานที่ปรึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก อี.เทค และวิทยาลัย อี.เทคชลบุรี กล่าวเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2562 ที่มีนักศึกษา สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับ ปวช. พณิชยการ ปวส. บริหารธุรกิจ ปวช. และปวส.ช่างอุตสาหกรรม กว่า 4,000 คน


นายประเสริฐ กลิ่นชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก อี.เทค ได้เผยให้ความมั่นใจกับผู้ปกครองที่มาเข้าร่วมปฐมนิเทศกับบุตร – หลาน ในเรื่องระเบียบข้อปฏิบัติการดูแลนักศึกษา การเรียนการสอนที่นำองค์ความรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาเสริมทักษะแก่ผู้เรียนสายอาชีพแบบทวิภาคี ซึ่งเป็นโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนประสบการณ์ภาคปฏิบัติกับผู้ประกอบการควบคู่กับการเรียนภาคทฤษฎี ตอบโจทย์อนาคตการมีงานทำหลังสำเร็จการศึกษา เป็นแรงงานฝีมือไทยที่มีคุณภาพทั้งทักษะ ความรู้ และความชำนาญ ที่เป็นการสอดรับความต้องการกำลังคนในตลาดแรงงานเขตเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก อีอีซี 3 จังหวัด ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา เพื่อผลักดันประเทศไทยและคนไทย ก้าวสู่การพัฒนายุคไทยแลนด์ 4.0 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี จ.ชลบุรี