วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Latest:
-ข่าวพระราชสำนัก

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชุมพร

เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์เรียนรู้โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมด้วย พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ นายวิกรม คัยนันทน์ ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และคณะอนุกรรมการฯ ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพรตามแนวพระราชดำริ โดยรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน แนวทางการบริหารจัดการน้ำ การบริหารจัดการพื้นที่และการเกษตร จากหน่วยงานที่ร่วมดำเนินงานสนองพระราชดำริ โอกาสนี้องคมนตรีได้ให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน

จากนั้นพบปะเยี่ยมประชาชนผู้ได้รับประโยชน์ หลังจากนั้นจึงเดินทางไปยังประตูระบายน้ำราชประชานุเคราะห์ 3 เพื่อตรวจเยี่ยมรับฟังการบริหารจัดการน้ำและการใช้ประโยชน์จากผู้แทนกรมชลประทาน และเยี่ยมชมพื้นที่โดยรอบพร้อมกันนี้องคมนตรี และคณะฯ ได้ให้อาหารกวางและปล่อยพันธุ์กวาง ณ สะพานชมกวาง

โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพรตามแนวพระราชดำริ เกิดขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงห่วงใยราษฎรจังหวัดชุมพร เมื่อครั้งเกิดปัญหาอุทกภัยรุนแรงถึงขั้นทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน จึงมีพระราชดำริให้เร่งรัดขุดคลองหัววัง – พนังตัก ที่ค้างอยู่ 1,460 เมตร ให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน รวมทั้ง ได้พระราชทานทุนทรัพย์จากมูลนิธิชัยพัฒนา และมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อใช้ก่อสร้างประตูระบายน้ำ จำนวน 3 แห่ง ส่งผลให้สามารถระบายน้ำได้ก่อนพายุลินดาจะเข้าเพียง 1 วัน ทำให้ชาวชุมพรรอดพ้นจากอุทกภัยนับแต่นั้นเป็นต้นมา

ในช่วงบ่าย องคมนตรี และคณะฯ เดินทางไปยังโครงการอาคารอัดน้ำบ้านคลองหินดำพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาค่าย อำเภอสวี และรับฟังบรรยายสรุป และตรวจเยี่ยมสภาพพื้นที่โครงการอาคารอัดน้ำบ้านคลองหินดำพร้อมระบบส่งน้ำฯ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2553 ตามที่ราษฎรบ้านช้างแล่น หมู่ที่ 12 ตำบลเขาค่าย อำเภอสวี ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอาคารอัดน้ำ เนื่องจากประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรในช่วงหน้าแล้ง

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และกรมชลประทาน ร่วมดำเนินการโดย กปร. ได้สนับสนุนงบประมาณ โครงการฯ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2559 สามารถส่งน้ำสนับสนุนการอุปโภคบริโภคให้ราษฎรบ้านคลองหินดำ หมู่ที่ 2 บ้านเขาค่าย หมู่ที่ 3 และบ้านหน้าศาลช้างแล่น หมู่ที่ 12 ตำบลเขาค่าย อำเภอสวี และบริเวณใกล้เคียง จำนวน 245 ครัวเรือน 600 คน และพื้นที่การเกษตรในฤดูฝน จำนวน 700 ไร่ หน้าแล้ง 300 ไร่ ได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี ซึ่งส่งผลให้ราษฎรมีรายได้ คุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ชาวบ้านยังได้รวมตัวจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ ในนาม “กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานช้างแล่น” มีสมาชิก 139 คน เพื่อร่วมกันบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์แก่ทุกคนอย่างทั่วถึงต่อไป

ทั้งนี้ หากฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน ปริมาณน้ำจะไม่เพียงพอสำหรับการใช้อุปโภคบริโภคและการทำเกษตร องคมนตรี จึงมีข้อเสนอแนะในการจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนเพิ่มเติมให้แก่โครงการอาคารอัดน้ำบ้านคลองหินดำพร้อมระบบส่งน้ำฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้น้ำให้ทั่วถึงทุกครัวเรือน และมีประโยชน์สูงสุด

ที่มา : กองประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กปร.