วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Latest:
-ข่าวพระราชสำนัก

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในรัชกาลที่ 9 ในภาคใต้

เมื่อวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคใต้ พร้อมพลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี และคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปเป็นประธานการประชุมติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ห้องประชุมพระยารัษฎา ศาลากลางจังหวัดตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง พร้อมกับติดตามตรวจเยี่ยมการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยต่อน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และพบปะเยี่ยมราษฎร

เวลา 09.30 น.องคมนตรี พร้อมคณะฯ เดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดตรัง เพื่อเป็นประธานการประชุมติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ โดยมีวาระการประชุม เพื่อรับทราบความก้าวหน้าการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งจากการประชุมของคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมามีมติเห็นชอบให้บรรจุโครงการเพิ่มเติมอีกจำนวน 10 โครงการ อยู่ในเขตพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางไว้ในฐานข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทำให้มีข้อมูลของคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการฯ เพิ่มเป็น 88 โครงการ จากเดิม 78 โครงการ โดยในส่วนของพื้นที่ภาคใต้มีโครงการฯ ที่ต้องติดตามและขับเคลื่อน รวม 14 โครงการ

ทั้งนี้ที่ประชุมได้รายงานความก้าวหน้าจากการติดตามและขับเคลื่อนของคณะอนุกรรมการฯ ที่ผ่านมาสามารถขับเคลื่อนโครงการไปแล้ว จำนวน 7 โครงการฯ โดยมีโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน 2 โครงการ คือ โครงการระบบประปาโรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสตูล และโครงการระบบประปาโรงเรียนลุกมานุลฮากีมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยะลา ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการก่อสร้างซึ่งจะแล้วเสร็จภายในปี 2562 และ 2563 นอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาโครงการที่ยังติดปัญหา 7 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง และขนาดใหญ่ โดยติดปัญหาเรื่องสภาพพื้นที่และการขออนุญาตใช้พื้นที่ โดยองคมนตรี ได้ให้ข้อเสนอแนะที่ประชุมขอให้ทุกหน่วยงานร่วมกันบูรณาการความร่วมมือแก้ไขปัญหา สร้างความเข้าใจกับราษฎรถึงประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีความชัดเจนและดำเนินการตามมติที่ประชุม ทั้งนี้เพื่อสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเร่งรัดการดำเนินงานโครงการฯ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้แล้วเสร็จเป็นลำดับแรกก่อน

จากนั้นเวลา 13.30 น.องคมนตรีและคณะฯ เดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยต่อน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2553 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา ขอพระราชทานโครงการฯ เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ตำบลบ่อหิน ตำบลนาเมืองเพชร และตำบลไม้ฝาด รวมทั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ซึ่งประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคในฤดูแล้ง โดยราษฎรมีความยินดีเสียสละพื้นที่ที่เคยใช้ทำการเกษตรจำนวน 48 ไร่ เพื่อใช้ก่อสร้างโครงการฯ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างกำหนดระยะเวลา 2 ปี ( ปี 2561 -2562 ) โดยในปีงบประมาณ 2561 กปร.อนุมัติงบประมาณให้กรมชลประทานไปดำเนินการก่อสร้าง

ขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 80 ของการดำเนินการก่อสร้างทั้งหมด คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2562 โดยอ่างเก็บน้ำห้วยต่อน้อยฯ มีขนาดความจุประมาณ 400,000 ลูกบาศก์เมตร และเมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ราษฎรบ้านห้วยต่อ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยต่อน้อย หมู่ที่ 2 บ้านไม้ฝาด หมู่ที่ 3 บ้านปากเม็ง หมู่ที่ 4 และบ้านนาหละ หมู่ที่ 7 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ประมาณ 2,700 ครัวเรือน ประชากรประมาณ 8,100 คน จะมีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอตลอดทั้งปี พร้อมกันนี้องคมนตรีและคณะฯ ได้พบปะเยี่ยมราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ