-การศึกษาชุมชน-สังคม

อาชีวะรวมพลังอาสาช่วยลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์

             ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประธานพิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2562 เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ผลิตกำลังคนที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะวิชาชีพ ในระดับฝีมือ ระดับช่างเทคนิค และระดับเทคโนโลยี ให้มีสมรรถนะเพื่อสนองความต้องการกำลังคนของประเทศ และยังปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมควบคู่ไปกับการมีความรู้ด้านวิชาชีพเพื่อที่จะเป็นพลเมืองที่ดีในอนาคต รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวะรู้จักเสียสละ มีจิตอาสา สามารถนำความรู้ในสาขาวิชาชีพที่เรียนมาช่วยเหลือสังคมได้ อีกทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ผู้เรียนสายอาชีวศึกษาที่ได้แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมกับสังคมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตามนโยบายของรัฐบาล

            เลขาธิการ กล่าวต่อไปว่า สอศ.ได้ร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบก ดำเนินกิจกรรมโครงการ “อาชีวะอาสา” ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) และงบประมาณจากสอศ.บูรณาการจัดตั้งศูนย์อาชีวะอาสา เพื่อบริการประชาชน จำนวน 255 ศูนย์ โดยมีทีมครู นักเรียน นักศึกษา สาขาช่างยนต์ ช่างกล สาขาบริหารธุรกิจ การโรงแรมและการท่องเที่ยว เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 50,000 คน ณ จุดบริการที่กำหนดไว้ ซึ่งทางศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้มีการรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยภายใต้คำขวัญ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงความปลอดภัยทางถนน โดยสามารถแวะพักได้ที่ศูนย์อาชีวะอาสา ซึ่งจะมีครู นักเรียน นักศึกษา คอยให้บริการฟรีตลอดเส้นทาง

            ทั้งนี้ สอศ.ได้พัฒนาแอพพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต เพื่อค้นหาจุดที่ตั้งศูนย์อาชีวะอาสาผ่านแอพพลิเคชัน “อาชีวะอาสา” โดยแอพพลิเคชันจะแสดงตำแหน่งที่ตั้งของศูนย์อาชีวะอาสาบนแผนที่ เพื่อนำทางไปยังศูนย์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และสามารถเลือกใช้บริการศูนย์อาชีวะอาสาที่อยู่ใกล้โดยสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชันอาชีวะอาสาได้ทั้งในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ใน Play Store และระบบฏิบัติการไอโอเอส ใน App Store ซึ่งโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ต้องเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต และติดตั้งแอพพลิเคชันแผนที่ Google Maps และต้องเปิดใช้งานตำแหน่ง GPS บนโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต

            สำหรับจุดบริการ จะเป็นจุดพักคนให้บริการสอบถามข้อมูลเส้นทางการเดินทาง ข้อมูลโรงแรม สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ให้บริการที่นั่งพักผ่อน บริการน้ำดื่ม ชา กาแฟ ผ้าเย็น และในบางจุดมีบริการนวดผ่อนคลาย พร้อมทั้งให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ตรวจความพร้อมของสภาพรถ บริการตรวจเติมน้ำกลั่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรก น้ำมันครัชต์ เติมความดันลมยาง ทำความสะอาดไส้กรองอากาศ เปลี่ยนหลอดไฟรถจักรยานยนต์ฟรีและซ่อมเบื้องต้นในกรณีที่ไม่หนักมาก รวมทั้งการให้บริการกรณีฉุกเฉินนอกพื้นที่ เช่น ยางระเบิด หม้อน้ำรั่ว ท่อน้ำแตก ยางรั่ว ระบบไฟไม่ชาร์ต

            ด้านผู้ให้บริการอำนวยความสะดวกเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง ตามถนนสายหลักและถนนสายรองทั่วประเทศ จะมีผู้บริหาร ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของทีมครู นักเรียน นักศึกษา ซึ่งนักเรียน นักศึกษา จะเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1-3 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1-2 ซึ่งจะมีการบูรณาการร่วมกับสถานศึกษาในพื้นที่จัดนักศึกษาในสาขาการท่องเที่ยว โรงแรม หรือการนวดแผนไทยมาให้บริการด้วย

            เลขาธิการ กล่าวปิดท้ายว่า กิจกรรมโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์นี้ จะให้บริการตามถนนสายหลัก และถนนสายรองทั่วประเทศ จำนวน 255 ศูนย์ เริ่มบริการตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน  2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 00.30 น. จุดสังเกตในการเข้าใช้บริการศูนย์ฯ เป็นเต็นท์สีม่วง 2 หลัง มีป้ายแบนเนอร์ ป้ายบอกทาง เริ่มจาก 1 กม./500 ม. /ถึงแล้ว “อาชีวะอาสา” ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลข 1156 หรือ 085-906-5499