+ชุมชน-สังคม

พส. เร่งพัฒนามาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคม ยกระดับการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทั่วประเทศ

          โรงแรมเดอะ รอยัล ซิตี้กรุงเทพมหานคร (26 มีนาคม 2562)เมื่อเวลา 09.00 น. นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานในพิธีเปิด“โครงการสัมมนาการพัฒนามาตรฐานการจัดบริการสวัสดิการสังคม ในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 27 มีนาคม 2562

            นางนภา กล่าวถึงการจัดโครงการสัมนาการพัฒนามาตรฐานการจัดการบริการสวัสดิการสังคมในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งว่า เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการติดตามประเมินการผลการดำเนินงานตามมาตรฐานระหว่างหน่วยงาน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนามาตรฐานของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 11 แห่ง และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทั้ง 77 แห่ง

            การจัดโครงการในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านมาตรฐานของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต รวมทั้งสิ้น 281 คน โดยได้รับความกรุณาจากคณาจารย์จากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก ผู้จัดทำมาตรฐาน ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลมาตรฐาน มาร่วมเป็นวิทยากร

            กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คาดหวังให้การพัฒนามาตรฐานการจัดบริการสวัสดิการสังคม ในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง เป็นเสมือนเครื่องมือที่ยกระดับการทำงานเพื่อให้กลุ่มคนไร้ที่พึ่งได้รับบริการที่มีมาตรฐาน สามารถดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพต่อไป นางนภากล่าวในตอนท้าย