วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Latest:
-eastern-newsenvironmentLIFESTYLELocal-news

“ดาว” ชูระยอง พื้นที่สาธิตจัดการขยะทะเลครบวงจรอย่างมีส่วนร่วม

            ดาว ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนเอื้ออาทรวังหว้า เทศบาลตำบลทับมา และหมีมีถัง จัดนิทรรศการเนื่องในวันเปิดโครงการพื้นที่สาธิตจการบรริการจัดการขยะทะเลครบวงจรอย่างมีส่วนร่วม ณ สวนธารณะโขดปอ ชุมชนเนินพระ เทศบาลนครระยอง เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการขยะทะเลตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน(Circular Economy) หนึ่งในทางออกของการแก้วิกฤติขยะแบบยั่งยืน พร้อมทั้งรณรงค์และกระตุ้นจิตสำนึกให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการแยกขยะและนำกลับมาใช้ประโยชน์เพื่ออนุรักษ์ทะเล โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ด้านการคัดแยกขยะให้ถูกต้องตามประเภทตั้งแต่ต้นทาง การแนะนำคุณลักษณะและมูลค่าของพลาสติกแต่ละชนิด รวมทั้งจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากขยะพลาสติกเพื่อการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

            ในงานยังได้นำเสนอตัวอย่างโครงการด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ การเก็บขยะชายหาดในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากลซึ่งดาวได้ร่วมกับพันธมิตรจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอด 17 ปี การปลูกต้นโกงกางและเก็บขยะในป่าชายเลนที่ปากน้ำประแสตลอดระยะเวลา11 ปีการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ช่วยลดขยะในกระบวนการผลิตของเอสเอ็มอีในโครงการดาวเพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน โครงการดาวอาสาที่ออกไปเผยแพร่แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนให้แก่นักเรียนในจังหวัดระยอง และโครงการถนนพลาสติกที่ดาวร่วมมือกับเอสซีจีในการนำขยะพลาสติกมาทำถนน

            นายนารินทร์ วงศ์ธนาศิริกุล ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และรัฐกิจสัมพันธ์ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าวว่า “องค์การสหประชาชาติได้คาดว่าภายในอีก 30 ปี ประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นกว่า 2 พันล้านคน ทำให้เราต้องใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่าที่สุด หนึ่งในวิธีที่จะช่วยได้ง่ายๆ ก็คือการใช้ซ้ำ ไม่ว่าจะเป็นถุงพลาสติกหรือสิ่งของใดๆก็ตาม นอกจากนี้ การแยกขยะก็สามารถช่วยให้เรานำสิ่งของวนกลับมาสร้างประโยชน์ได้ใหม่ อยากจะให้ช่วยกันแยกขยะตั้งแต่ต้นทางกันครับ ง่ายๆเลยคือแยกขยะสดซึ่งเป็นขยะเปียกออกจากขยะพลาสติกหรือขยะรีไซเคิลอื่นๆ แล้วเราจะพบว่าจริงๆ แล้วขยะที่เราทิ้งไปมันไม่ใช่ขยะ แต่เป็นทรัพยากรที่เอามารีไซเคิลสร้างประโยชน์ต่อได้อีกมากมาย”

            สำหรับความร่วมมือในโครงการฯ นี้ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ถือเป็นหนึ่งในภาคีเครือข่ายที่พร้อมร่วมขับเคลื่อนกับภาครัฐและภาคประชาสังคม ในการสนับสนุนการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดระยอง ซึ่งนับเป็นโมเดลที่ชัดเจนที่สุดเพื่อให้เป็นพื้นที่เป้าหมายในการนำร่องจัดการขยะพลาสติกอย่างครบวงจร ด้วยความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานในการรีไซเคิลขยะพลาสติกและเป็น 1ใน 3 จังหวัดของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่จะเกิดการขยายตัวในอนาคต นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาขยะทะเลที่จะนำไปสู่การจัดทำแผนแม่บทการจัดการขยะพลาสติกของประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2561–2573

            ดาว ยังคงมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการแก้วิกฤตขยะของประเทศ โดยเฉพาะพลาสติก เพราะเชื่อว่าพลาสติกมีคุณค่ามากเกินกว่าที่จะกลายเป็นขยะ จึงได้ดำเนินงานผ่านโครงการต่าง ๆ ทั้งการช่วยลดการหลุดรอดของพลาสติกออกสู่สิ่งแวดล้อม ด้วยการนำพลาสติกใช้แล้วที่ยากต่อการรีไซเคิลมาเป็นส่วนผสมในการสร้างและเพิ่มความแข็งแรงให้กับถนนยางมะตอย ช่วยสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนของพลาสติกให้เกิดขึ้นจริงด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีการรีไซเคิลพลาสติกใช้แล้วและการคิดค้นบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ 100% รวมทั้งช่วยสร้างผลกระทบเชิงบวกผ่านการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน (PPP Plastic) เพื่อร่วมกันบรรลุเป้าหมายในการลดขยะพลาสติกในทะเลไทยให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 50ภายใน พ.ศ. 2570