วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024
Latest:
-ข่าวพระราชสำนัก

องคมนตรี ติดตามขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.บึงกาฬ

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 น.นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังพื้นที่โครงการขุดลอกหนองภะคะวัม พร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านห้วยเรือ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เพื่อติดตามและขับเคลื่อนโครงการขุดลอกหนองภะคะวัมพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็นโครงการฯ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ตามที่ราษฎรบ้านห้วยเรือ ขอพระราชทานโครงการฯ เนื่องจากขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร

โดยรับฟังการบรรยายสรุป จากผู้แทนกรมชลประทาน ซึ่งมีแผนดำเนินการขุดลอกหนองภะคะวัมให้มีความจุเพิ่มขึ้นเป็น 200,000 ลูกบาศก์เมตร (จากเดิม 50,000 ลูกบาศก์เมตร) พร้อมก่อสร้างอาคารรับน้ำ อาคารบังคับน้ำ และอาคารระบายน้ำล้น เพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำของหนองภะคะวัม ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำประมาณการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ปี 2563 ซึ่งเมื่อโครงการแล้วเสร็จ จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรบ้านห้วยเรือ จำนวน 136 ครัวเรือน ประชากร 551 คน ได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดปี รวมทั้งช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่อยู่บริเวณใกล้เคียงอีก 50 ไร่ จากนั้นองคมนตรี และคณะฯ ลงพื้นที่เพื่อตรวจสภาพพื้นที่ที่ดำเนินการ พร้อมพบปะเกษตรกรและผู้อยู่ในพื้นที่รับประโยชน์จากโครงการ

ต่อมาเวลา 13.30 น. องคมนตรี และคณะฯ เดินทางไปยังโครงการแก้มลิงหนองซุงพร้อมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เพื่อรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน โดยโครงการแก้มลิงหนองซุงฯ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา ขอพระราชทานโครงการฯ กรมชลประทาน ได้ดำเนินการขุดลอกแก้มลิงหนองซุง พื้นที่ 50 ไร่ ลึก 3.50 เมตร ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบท่อส่งน้ำ 4 สาย ความยาวรวม 4,450 เมตร และก่อสร้างบ่อพักน้ำ 1 แห่ง แล้วเสร็จเมื่อเดือนมิถุนายน 2561 ส่งผลให้ราษฎรบ้านผักขะ หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 22 ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ รวม 366 ครัวเรือน 1,710 คน มีน้ำสำหรับใช้ทำการเกษตรและอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ ตลอดจนสามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ทำการเกษตรในช่วงฤดูฝน 1,400 ไร่ และในช่วงฤดูแล้ง 500 ไร่

โอกาสนี้องคมนตรี และคณะฯ ได้พบปะเยี่ยมเกษตรกรและผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ เพื่อรับทราบชีวิตความเป็นอยู่ และการใช้ประโยชน์จากโครงการฯ.