+Local-newsnorthern-news

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เดินหน้าบรรเทาทุกข์ มอบไออุ่น สู้ภัยหนาวชาวเชียงราย

เชียงราย (15 พฤศจิกายน 62) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยนายจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการ พร้อมด้วยนายสุรพงศ์ เสรฐภักดี กรรมการ นางชุติมา ตันติศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการ นายวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการมูลนิธิฯ และคณะมูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงราย มอบผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค รวมจำนวน 1,000 ชุด แก่ผู้ประสบภัย ณ หมู่บ้านโป่งป่าแขม ตำบลแม่สรวย บ้านจะหา ตำบลป่าแดด และบ้านขุนสรวย ตำบลวาวี จังหวัดเชียงราย ในการนี้ มูลนิธิฯ ได้มอบแท้งก์น้ำเพื่อการบริโภค ขนาดบรรจุ 20,000 ลิตร หมู่บ้านโป่งป่าแขม ตำบลแม่สรวย จำนวน 1 หลัง โดยมีหน่วยงานราชการในพื้นที่ร่วมในพิธี

จากนั้น ในวันที่16 พ.ย.นายวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมด้วยนางศิริพร กระจ่างหล้า ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ และคณะมูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงราย/มูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์แม่จัน จ.เชียงราย มอบผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัย ณ บ้านม่วงหมูสี บ้านห้วยน้ำราก ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน บ้านหล่อชา ตำบลป่าตึง และบ้านห้วยชมภู ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รวมจำนวน 1,000 ชุด โดยมีหน่วยงานราชการในพื้นที่ร่วมในพิธี รวมงบประมาณบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวในถิ่นทุรกันดาร จังหวัดเชียงรายเป็นเงินทั้งสิ้น 1,098,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นแปดพันบาท)

ทั้งนี้ ในเดือนพฤศจิกายน 2562 นี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งกำหนดออกเดินทางบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยในถิ่นทุรกันดาร ภาคเหนือ ประจำปี 2562 รวม 12 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนครสวรรค์ แพร่ น่าน พะเยา เชียงใหม่ เชียงราย สุโขทัย ตาก ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน และพิษณุโลก เพื่อมอบผ้าห่มเพื่อบรรเทาภัยหนาว พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค รวม 16,100 ชุด รวมทั้งจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ประสานเครือข่ายมูลนิธิฯภายในจังหวัดให้ดำเนินการเป็นผู้แทนแจกจ่าย และมีกำหนดออกเดินทางสายอีสานต่อในเดือนธันวาคม 62 เป็นลำดับต่อไป

สำหรับโครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ประจำปี 2562 นี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กำหนดมอบผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้ประสบภัยในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั้งภาคเหนือ และภาคอีสาน รวมทั้งสิ้น 43 จังหวัด รวมมูลค่าการดำเนินงานในปีนี้ไม่ต่ำกว่า 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)

#ป่อเต็กตึ๊ง #ช่วยชีวิต #รักษาชีวิต #สร้างชีวิต