-การศึกษาชุมชน-สังคม

อาชีวะ จับมือวัตสัน จัดทวิภาคีธุรกิจค้าปลีก

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดย นางปัทมา วีระวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด โดย นายจิระวัฒน์ แต่งเจนกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ร่วมลงนามความร่วมมือ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ซึ่งได้รับความร่วมมือจากร้านสาขานำร่อง 40 แห่งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

รองเลขาธิการ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สอศ. มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพในระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี ให้มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องตามความต้องการของสถานประกอบการ ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตร และพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหาธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก และสาขาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

การลงนามครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ เอื้ออำนวยให้ร้านสาขาของบริษัทเป็นแหล่งการเรียนรู้ และเป็นสถานที่ฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่นักศึกษาสังกัด สอศ. ในสาขาวิชาที่บริษัทมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้แก่นักศึกษาระบบทวิภาคี ตลอดจน บุคลากร และครู ในการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ และเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา ได้เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และทักษะจากการปฏิบัติงานจริงภายในบริษัท และร้านสาขาของบริษัท เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่นอกเหนือจากในตำราหรือห้องเรียน ตลอดจนเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและงานด้านวิชาการ ให้มีความก้าวหน้าสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

นายจิระวัฒน์ แต่งเจนกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล กล่าวเพิ่มเติมว่า ทางบริษัทจะจัดโปรแกรมการเรียนการสอน ให้ความรู้ ฝึกอบรมวิชาชีพ และทักษะประสบการณ์ในด้านต่างๆ ให้แก่นักศึกษา รวมทั้งจัดทำแผนการเรียนการสอน แผนการฝึกทักษะวิชาชีพ ร่วมกับสอศ. และสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งจัดครูฝึก อุปกรณ์ และสถานที่ในการจัดการเรียนการสอน และการฝึกอบรมที่จำเป็นให้เพียงพอต่อจำนวนนักศึกษา กำหนดวิธีการนิเทศ ติดตามประเมินผล เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข ปัญหา อุปสรรค ในการจัดการศึกษาร่วมกัน รวมทั้งบริษัทจะสนับสนุนสวัสดิการต่าง ๆที่นักศึกษาจะได้รับจากการเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยงระหว่างการฝึกประสบการณ์ ค่าเดินทางในการฝึกในสถานประกอบการ ค่าที่พัก ทุนการศึกษา เครื่องแบบ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ ส่วนลดสินค้าภายในร้านวัตสัน ประกาศนียบัตรรับรองการเป็นนักศึกษาของโครงการฯ และเมื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด จะมีโอกาสได้รับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำ ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสาขาฝึกหัดของบริษัท

รองเลขาธิการ กล่าวต่อไปว่า การดำเนินการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก มีวิทยาลัยที่เข้าร่วม 13 แห่ง ดังนี้ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย วิทยาลัยพณิชยการบางนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัญสนิทวงศ์ และวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากร้านสาขานำร่อง 40 แห่ง ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล (นนทบุรีและสมุทรปราการ) ดังนี้ กรุงเทพ แฟชั่นไอส์แลนด์ ยูเนี่ยนมอลล์ชั้น G เมเจอร์รัชโยธิน เซ็นทรัลลาดพร้าว อาคารบ้านพหลโยธินเพลส วิคตอรี่ มอลล์ เซ็นจูรี่ เดอะมูฟวี่พลาซ่า เอสพลานาด รัชดา อิมพีเรียลลาดพร้าว เดอะมอลล์ บางกะปิ ตะวันนา บางกะปิ เซ็นทรัล พระราม 3 ซี.พี.ทาวเวอร์ โลตัส จรัญสนิทวงศ์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ซีคอน บางแค เซ็นทรัล พระราม 2 บิ๊กซี สุขสวัสดิ์ เมก้า บางนา ซีคอน สแควร์ เซ็นทรัล รามอินทรา ไอที สแควร์ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค ชั้น 2 โรบินสัน รังสิต เซียร์ รังสิต เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี โรบินสัน ศรีสมาน เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ เซ็นทรัล พลาซ่า เวสเกต เทสโก้ บางกรวยไทรน้อย บิ๊กซี ติวานนท์ เดอะ มอลล์ งามวงศ์วาน และสมุทรปราการ มาร์เก็ต วิลเลจ สุวรรณภูมิ บิ๊กซี บางพลี อิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง เซ็นทรัล บางนา อิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง ชั้น 2

“สอศ. เชื่อมั่นว่าความร่วมมือครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ให้มีคุณภาพนำไปสู่การพัฒนาเยาวชนให้มีความพร้อมในการประกอบอาชีพเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป” รองเลขาธิการ กล่าว