วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Latest:
-EconomicsInsurance

คปภ.เพิ่มภูมิคุ้มกันให้คนเที่ยวนครนายก อุ่นใจด้วยระบบประกันภัย

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 เลขาธิการ คปภ. เป็นประธานเปิดโครงการ “ท่องเที่ยวอุ่นใจด้วยประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์” ณ โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยได้รับเกียรติจาก นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก กล่าวต้อนรับและเยี่ยมชมบูธนิทรรศการด้านประกันภัย ซึ่งจัดโดยสำนักงาน คปภ.ภาค 4 (นครราชสีมา) ร่วมกับสำนักงาน คปภ.จังหวัดนครนายก

เลขาธิการ คปภ.กล่าวในตอนหนึ่งว่า สำนักงาน คปภ.เล็งเห็นความสำคัญด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว “เมืองรอง” ที่เป็นเครื่องมือกระจายรายได้สู่ชุมชน ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวและต่อยอดการรณรงค์สร้างความเข้าใจด้านการประกันภัยให้กับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป สำนักงาน คปภ.ภาค 4 (นครราชสีมา) จึงได้เลือกจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรม “ท่องเที่ยวอุ่นใจด้วยประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์” เนื่องจากเป็นเมืองรองที่อยู่ใกล้กรุงเทพฯ

เลขาฯ คปภ.กล่าวอีกว่า จากสถิติในปี 2561 พบว่า มีนักท่องเที่ยว จำนวน 2,181,950 คน ได้ท่องเที่ยวและทำกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดนครนายกในรูปแบบต่างๆ อาทิ ล่องแพ ล่องแก่ง เล่นน้ำตก ปีนเขา ขี่จักรยาน ฯลฯ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ประกอบกับจังหวัดนครนายก มีผู้ลงทะเบียนประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยให้กับประชาชนทุกภาคส่วน รวมถึงสนับสนุนให้ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ตามมาตรา 34 รวมถึงประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ณ วันที่ 20 กันยายน 2561 ที่ว่ากฎหมายบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทุกรายต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับอุบัติเหตุให้แก่ นักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยวในระหว่างเดินทางท่องเที่ยว โดยมีเงินเอาประกันภัยกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ ไม่ต่ำกว่า 1,000,000 บาท ต่อคน และกรณีบาดเจ็บไม่ต่ำกว่า 500,000 บาท ต่อคน ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวไม่จัดให้มีประกันตามที่กฎหมายกำหนด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาท

         ภายหลังจากเปิดตัวโครงการ“ท่องเที่ยวอุ่นใจด้วยประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์”   นายสุทธิพล พร้อมด้วย ผวจ.นครนายก ได้เดินทางไปที่ท่าเทียบเรือขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก เพื่อร่วมจัดกิจกรรมกลางแจ้งรณรงค์ให้ความรู้ด้านประกันภัยให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป เป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ในพื้นที่จังหวดนครนายกด้วยระบบประกันภัย โดยตระหนักถึงความสำคัญของการนำระบบประกันภัยมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายอันเกิดจากอุบัติเหตุจากการท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับนักท่องเที่ยวด้วย