-การศึกษาชุมชน-สังคม

สอศ. ติว ผอ.ใหม่ พร้อมรับและบริหารการเปลี่ยนแปลง ใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์ ในการพัฒนาสถานศึกษา

นครปฐม (17 มิ.ย.62) ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวบรรยายพิเศษในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก ขึ้นบัญชีตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 80 คน ที่สถานบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนครปฐม ว่าผู้บริหารใหม่ต้องมีการปรับเปลี่ยน และพร้อมรับสถานการณ์ และมีการบริหารเปลี่ยนแปลง ทั้งในเรื่องงาน และครอบครัว ทั้งนี้ต้องรู้จักใช้โอกาสที่มีให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสถานศึกษา พร้อมทั้งในเรื่องของการสื่อสาร ผู้บริหารต้องมีกระบวนการสื่อสารที่สร้างความเข้าใจอย่างเป็นระบบ เข้าถึงกลุ่มที่ต้องการสื่อสาร มีความชัดเจน ตรงเป้าหมาย

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่า ผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ เปรียบได้ว่าอยู่ในการบริหารงานที่เป็นระบบ Comfort Zone ที่มีชีวิตที่มีความสะดวกสบาย เคยทำอะไรแบบเดิม ๆ ก็ดำเนินการไปก่อน มีรองผู้อำนวยการสถานศึกษาช่วยดูแลงาน ถ้าผู้บริหารเลือกที่จะอยู่กับสิ่งเดิมติดอยู่กับสิ่งที่คุ้นเคยก็จะไม่มีการพัฒนา ดังนั้นต้องพร้อมที่จะก้าวออกไป เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ  ปัจจุบันโจทย์การทำงานของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โจทย์ของการศึกษาก็ต้องเปลี่ยนแปลงตาม โดยยึดเป้าหมายการทำงานเป็นหลัก โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย

นอกจากนี้เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กล่าวย้ำฝากผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ ในเรื่องของการสื่อสารว่าสถานศึกษาอาชีวศึกษา มีเรื่องดีๆ อยู่มาก สถานศึกษาต้องสื่อสารออกมาให้ประชาชนได้ทราบ เพราะสถานศึกษาเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติตามนโยบาย อย่าปิดทองหลังพระ ต้องเอาเรื่องราวดีๆ ของอาชีวะออกมาปิดทองให้ทั่วประเทศ เพราะอาชีวะคือผู้อยู่เบื้องหลังปัจจัย 4 ขับเคลื่อนเรื่องที่เป็นการดำรงชีวิตของมนุษย์บนโลกนี้ จึงต้องเร่งพัฒนาให้เกิดคุณภาพทั้งคนและงาน เพื่อช่วยกันพัฒนาประเทศ