-ชุมชน-สังคม

พก.ยกระดับพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสังคมสงเคราะห์ สู่ความเป็นมืออาชีพ

         กทม.(18 มิ.ย. 62) ที่ โรงแรม รอยัลซิตี้ นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.)มอบหมายให้ นางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิด “การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสังคมสงเคราะห์สู่ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์” โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ที่ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ ผู้แทนสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวนกว่า 80 คน เข้าร่วมการประชุม

            นางสาวอณิรา กล่าวว่า ตามข้อบัญญัติของพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556 มาตรา 10 (2) ได้กำหนดคุณสมบัติสมาชิกสามัญที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือปริญญาตรีในสาขาอื่น ที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับรองและผ่านการฝึกอบรมโดยมีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง การให้คำปรึกษา แนะนำ การส่งเสริมและสนับสนุนเด็ก เยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ตามมาตรฐานที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์กำหนด เพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมสามารถเข้าสู่การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ (มสค.) นำไปสู่การมีคุณสมบัติเป็นสมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ตามมาตรา 10 (2) ของพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556 ทั้งนี้ พก. จึงได้สำรวจข้อมูลจำนวนผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ พบว่ามีจำนวนไม่น้อยที่ปฏิบัติงานกับกลุ่มเป้าหมายโดยไม่มีคุณวุฒิ ต้องเผชิญกับความหลากหลายของปัญหา ขาดทักษะความรู้ และแนวการปฏิบัติที่เป็นมืออาชีพ ผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ที่ยังไม่มีใบอนุญาตจำนวนนี้มีทั้งผู้ที่ถือครองตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ และผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาอื่น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้ผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ตระหนักถึงการเข้าสู่กระบวนการขอรับใบอนุญาตวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

            นางสาวอณิรา กล่าวต่อไปว่า ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการพัฒนาศักยภาพ รวมถึงทักษะในการปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ให้มีองค์ความรู้ แนวทาง ตลอดจนกระบวนการนำไปสู่การเป็นนักสังคมสงเคราะห์มืออาชีพ เพื่อสามารถรองรับการปฏิบัติงานให้กับกลุ่มเป้าหมายอย่างเต็มประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด ในวันนี้ จึงได้มีการจัด “การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสังคมสงเคราะห์สู่ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้พื้นฐานด้านสังคมสงเคราะห์ ทักษะ ทัศนคติให้กับนักสังคมสงเคราะห์และผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาอื่นๆ ที่มีประสบการณ์การปฎิบัติงานสังคมสงเคราะห์ และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีคุณสมบัติและความพร้อมด้านฐานความรู้ ที่จะสมัครเป็นสมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ตามมาตรา 10 (2) ของพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556 รวมไปถึงเพื่อพัฒนาศักยภาพ บทบาทหน้าที่ของผู้เข้าอบรมให้สามารถทำงานกับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้อย่างบูรณาการ

                “ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติ และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีการจัด “การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสังคมสงเคราะห์สู่ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์” พร้อมขอขอบคุณวิทยากรจากสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ที่ได้แนะนำแนวทางด้านสังคมสงเคราะห์ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โดยได้เล็งเห็นความสำคัญที่ต้องให้ผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ ตระหนักถึงการเข้าสู่กระบวนการขอรับใบอนุญาตวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ดังนั้น จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่จะพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนและทักษะในการปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ ให้มีองค์ความรู้ แนวทาง ตลอดจน กระบวนการนำไปสู่การเป็นนักสังคมสงเคราะห์มืออาชีพเพื่อสามารถรองรับการปฏิบัติงานให้กับกลุ่มเป้าหมายอย่างเต็มประสิทธิภาพต่อไป” นางสาวอณิรา กล่าวในตอนท้าย