วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024
Latest:
-การศึกษาชุมชน-สังคม

สอศ. ประกาศรายชื่อผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ขึ้นบัญชี 729 คน

             ดร. สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกาศ อ.ก.ค.ศ.สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงวันที่  13 มีนาคม 2562 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และประกาศ อ.ก.ค.ศ.สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และ ภาค ค ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

            ในการนี้ การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว อ.ก.ค.ศ.สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก การขึ้นบัญชี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมี รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 100 ลำดับแรก ดังนี้

1.นายนริศ  แก้วสีนวล  2.นายวิทยา ตั่นยืนยง 3.นายสมยศ  ตรีเพ็ชร์ 4.นายธำรงค์  สว่างเดือน

5.นายประสงค์ อุบลวัตร 6.นายนิพนธ์ หย่งกิจ 7.นายประสิทธิ์ วัชรินทร์พร 8.นายประดิษฐ์  ญาณประเสริฐ

9.นายบัณฑิตย์  สิงห์ช่างชัย 10.นางแสงดาว  ศรีจันทร์เวียง 11.นายเกียรติสยาม  ลิ้มตระกูล 12.นายบัณฑิต  ออกแมน

13.นายสมชาย  จันทร์อินทร์  14.นายบุญชอบ  โพธิ์ประเสริฐ 15.นายวัชระ  เกิดสิน 16.นายสมบัติ  นาหลวง

17.นายธนเดช  วรรณสอน  18.นางสุภาภรณ์  บุปผาพรหม 19.นายสุรศักดิ์  นาคาลักษณ์  20.นายณรงค์ หวังอีน

 21.นายปรีชา  ภู่สมบัติขจร 22.นายพิมนศิลป์  ทัพนันตกุล 23.นางพชรมน  ศุภภภิรมย์ 24.นายวิเชียร  บุญเตี่ยว

 25.นายธีรศักดิ์  อรุณวัชรพันธ์ 26.นายณัฐนนท์  ภู่อริยพงศ์ 27.นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู  28.นายสมหมาย  ศรประสิทธิ์

29.นายคัมภีร์  นิลวรรณ  30.นายอัศวิน  ข่มอาวุธ 31.นายปรัชญา  ตะภา 32.นายโอภาส  ปัญญาพฤกษ์

 33.นายสุรินทร์  ตำลิ่ม 34.นางสาวสิริรัชนา  เนาว์โสภา 35.นายเจษฎา  ธนะสถิต  36.นายวรงจ์  แก้วบุญเรือง

 37.นายพิรุฬห์  วิริยะประกอบ  38.นางสาวเยาวลักษณ์  รอดเกลี้ยง 39.นายอนันติ์  ลิ่มเชย 40.นายยุทธนา  อ่อนส้มกฤษ

 41.นายดำรงค์  สุดวิลัย 42.นายพิษณุเวท  โพธิ์เพ็ชร 43.นายสุพิษ ภูแทนนา   44.นายสมศักดิ์ ไชยโสดา

 45.นายพิชิต วงศ์คำ  46.นายพิชัย วาจนสุนทร  47.นายสมโชค  มีขวด  48.นายสมศักดิ์  คำสนิท      

49.นายพิเชษฐ์  หาดี  50.นางสาวกาญจนา เงื่อนกลาง 51.นายสุริยา  พงษ์ศิริรักษ์  52.นายรุ่งโรจน์  อาริยะ     

53.นายพินิจ  บุญโสภา  54.นายธีรชัย  อินนวล  55.นายนรินทร์ แก้วทอง  56.นายประเสริฐ  แก้วแจ่ม           

57.นายภักดี พรหมเกิด 58.นางปนัดดา  กิตติวงศ์ธรรม 59.นางสาวกชกร บุษราภรณ์ 60.นายศิริพงศ์  เมียนเพ็ชร์

61.นายสุรศักดิ์  เทียบรัตน์  62.นายสมชัย  อินอ่อน  63.นายณรงค์  สุขเจริญ  64.นายวีระชัย  สมบัติกำไร        

65.นายจตุพร  หมอโอสถ 66.นายทวีวัฒน์  รื่นรวย  67.นางอุบล  สารากิจ  68.ว่าที่ร้อยตรี ณดิษ วรรณโกฏิ     

69.นางสาวคณัสณันท์พรรณ  ผลทำมีบุญ 70.นายสนทยา  ฉัตรสุวรรณ์ 71.นางเบญจวรรณ  ปกป้อง 72.นายเจริญ  ไชยสวัสดิ์

73.นายจิรพงค์  ร่มเงิน  74.นางรุจิรา  ฟูเจริญ  75.นางสิริวรรณ  โตนิล  76.ว่าที่ร้อยเอก บพิตร  บูรมิ

 77.นางปฏิมา  พุฒตาลดง  78.นายอารักษ์  จะรา  79.นายทองจันทร์  ประทุมโฉม 80.นายนิมิตร  ศรียาภัย

  81.ว่าที่ร้อยเอก เชาวลิต  ยุทธนาวา  82.นายสมพร บุญนาค  83.นายศิรเมศร์ พัชราอริยธรณ์  84.นายเอกชัย แสงมณี

85.นายเริงศักดิ์ เข็มทอง 86.นายเยี่ยมศักดิ์ รัตนมหันต์  87.นายสาธิต สุทธธง 88.นายพรชัย ปิ่นสุวรรณ

89.นายวิศาล วัชรินทร์  90.นายชลัท อุยถาวรยิ่ง  91.นายสุบิน แพทย์รัตน์  92.ว่าที่ร้อยตรี ประเสริฐ พรหมเผ่า

 93.นายไตรรงค์ คลังบุญครอง  94.นายสถาพร อนุกูลพันธ์ 95.นายศิริพงษ์ คุณากรพันธุ์  96.นายประสิทธิ์ สุวรรณา

97.นายชาญชัย ภัทรพฤกษา  98.นายอนันต์  สุขดี  99.นางสมหวัง โชติการ 100.นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง

            ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดและตรวจสอบรายชื่อทั้งหมดได้ที่ www.vec.go.th