-การศึกษาชุมชน-สังคม

อาชีวะผนึก สพฐ.ปูทางเด็กเรียนวิชาชีพ

            (17 พฤษภาคม 2562) วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี :  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาทั่วประเทศ เพื่อเชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษา ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

            ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) เปิดเผยว่าการประชุมครั้งนี้จะเป็นการรวบรวมแนวทางผลสำเร็จของการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาสู่คุณภาพในประเด็นต่างๆ เพื่อให้สถานศึกษาทั่วประเทศได้นำไปปรับใช้และสานต่อการดำเนินงานเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม และมีความต่อเนื่อง โดยเป้าหมายสำคัญคือ การผลิตและการพัฒนากำลังคนในระดับอาชีวศึกษา เพื่อรองรับการพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศให้มีความสมดุล ในโอกาสนี้  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จึงพร้อมกันที่จะบูรณาการประสานการจัดการศึกษาระหว่าง 2 หน่วยงาน โดยได้บันทึกข้อตกลงร่วมกัน เพื่อที่จะเชื่อมโยงการศึกษาในทุกมิติ ทั้งด้านปริมาณในการรับสมัครผู้เรียนเข้าศึกษาต่อในสายวิชาชีพ และด้านคุณภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน ของประเทศ

            เลขาธิการ กอศ.  กล่าวว่าในส่วนของแนวทางผลสำเร็จของการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาสู่คุณภาพ ในห้วงปี 2562 นี้ มีภารกิจสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนคือการน้อมนำ พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 ให้  “…มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม มีงานทำ-มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดี..” เป็นธงนำในการดำเนินยุทธศาสตร์การทำงานอย่างหลากหลาย ของการนำแนวนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ไปสู่สถานศึกษา อาทิ งานจิตอาสา การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ในทุกภูมิภาค ทุกจังหวัด โครงการ Big Data การคัดเลือกบรรจุ และแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีความก้าวหน้า การนำสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมสู่ภาคธุรกิจเชิงพาณิชย์ และการแข่งขันในเวทีนานาชาติ การฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ งานจิตอาสา อาชีวะอาสา และอาชีวศึกษาคุณธรรมฯลฯ ซึ่งจะได้นำไปถอดบทเรียน

            ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) กล่าวว่า การทำบันทึกความเข้าใจระหว่าง สพฐ.(สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)กับ สอศ.จะเป็นการช่วยสร้างแรงจูงใจให้เด็กมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนอาชีวะ  เราต้องต้อการให้เด็กมัธยมศึกษาหนึ่ง สอง สามค้นพบตัวเองโดยเร็ว  ที่ผ่านมาแม้ สพฐ.จะมีการให้เด็กทดลองเรียนพื้นฐานสายอาชีพ  แต่ก็ยังมีข้อจำกัด วิชาที่สอนอาจจะพื้นฐานเกินไป การเชื่อมโยงกับ สอศ.จะทำให้ สพฐ.ได้รู้ว่าจะทำอย่างไรจึงจะช่วยให้เด็กเตรียมตัวเรียนอาชีวะ เพราะอาชีวะคือการพัฒนาประเทศ ความร่วมมือนี้นับเป็นประวัติศาสตร์ของวงการศึกษาไทยและควรทำกันมานานแล้ว

            ก่อนหน้านี้เมื่อ 7 พฤษภาคม คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น เสนอให้ย้าย ดร.สุเทพ สลับตำแหน่งกับ ดร.บุญรักษ์  ซึ่ง ดร.สุเทพ ได้กล่าวว่า การที่จะย้ายไปเป็นเลขาธิการ กพฐ.เป็นเรื่องที่ดี เพราะตนเคยดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ สพฐ.มาก่อน  ตลอดเวลาเกือบ 3 ปีที่ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กอศ.ตนได้ร่วมงานกับผู้บริหารสถานศึกษาของ สอศ.อย่างใกล้ชิด  ได้รับรู้ถึงปัญหาการเพิ่มจำนวนผู้เรียนอาชีวะและได้ร่วมกันแก้ปัญหานี้มาตลอด จนปัจจุบันสัดส่วนผู้เรียนอาชีวะได้เพิ่มขึ้นเกือบจะ 45%  การกลับไปเป็นเลขาธิการ กพฐ.จะทำให้ตนสามารถเชื่อมโยงการทำงานกับ ดร.บุญรักษ์ ที่เข้าใจโครงสร้าง สพฐ.อย่างถ่องแท้ได้เป็นอย่างดี