วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Latest:
-การศึกษาชุมชน-สังคม

สอศ.ใช้วิชาลูกเสือช่วยพัฒนาครูและบุคลากร

           สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) คณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา (พ.ส.น.อ.) ภาคตะวันออกและกรุงเทพหานคร โดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา และสำนักงานลูกเสือจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตร วิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (R.B.T.C.) ผสมขั้นความรู้ทั่วไป โดยมีนายบุญลือ  ทองเกตุแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2562 ณ ค่ายศรีกะอางค์แคมป์ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

            นายบุญลือ ทองเกตุแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีประธานอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สอศ.จัดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตร วิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (R.B.T.C.) ผสมขั้นความรู้ทั่วไป ให้กับบุคลากรสังกัด สอศ. เพื่อส่งเสริม และพัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ให้เป็นผู้ที่มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตอาสา เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพ อีกทั้งยังทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ ในวัตถุประสงค์และวิธีการฝึกอบรมเยาวชนตามกระบวนการลูกเสือในการฝึกอบรมแบบใหม่ตามแนวสำนักงานลูกเสือโลก ให้บรรลุเป้าหมายตามอุดมการณ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านกิจการลูกเสือ และเผยแพร่ประกาศเกียรติคุณของการลูกเสือ อีกทั้งจะได้รับความรู้และประสบการณ์ในเรื่องต่าง ๆ เช่น การอยู่อาศัยร่วมกัน การทำงานเป็นทีม ความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง และส่วนรวม การตรงต่อเวลา ความสามัคคี ความมีวินัย เป็นต้น ซึ่งผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องนำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับกลับไปพัฒนาเยาวชนในสถานศึกษาตามกระบวนการลูกเสือในการฝึกอบรมแบบใหม่ตามแนวสำนักงานลูกเสือโลกแล้ว และยังต้องพัฒนาเยาวชนทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ สร้างสรรค์สังคมให้สงบสุข ทำให้ประเทศชาติมีความมั่นคงและสร้างระเบียบวินัยอันก่อให้เกิดความสามัคคีของหมู่คณะ มีมือ และร่วมกันจรรโลงกิจการอันทรงคุณค่านี้ให้ดำรงอยู่คู่กับชาติตลอดไป

            สำหรับการฝึกในครั้งนี้ มีสถานศึกษา สังกัด สอศ. ภาครัฐ ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี วิทยาลัยการอาชีพนครนายก วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง วิทยาลัยเทคนิคบางแสน วิทยาลัยเทคนิคพัทยา กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทอง วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี วิทยาลัยเทคนิคนครนายก วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา และวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)

                สถานศึกษาสังกัด สอศ. ภาคเอกชน ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการนวัตกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีเซนต์เทเรซาบริหารธุรกิจ และวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี มีครูและบุคลากรเข้ารับการอบรมจำนวน 116 คน เข้าร่วมการอบรม จัดขึ้นระหว่างวันที่  29  เมษายน-2 พฤษภาคม 2562 ณ  ค่ายศรีกะอางแคมป์  อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก