+eastern-newsLocal-news

กรมควบคุมโรค รณรงค์เสริมสร้างความรู้ในการดูแลสุขภาพวัยแรงงาน

           ที่ศูนย์การค้าโรบินสัน lifestyle จ.ชลบุรี เมื่อวันที่1พ.ค.ที่ผ่านมา นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วยนายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี แพทย์หญิงหรรษา รักษาคม ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี แพทย์หญิงสุมนี วัชรสินธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม และนายแพทย์วิชัย ธนาโสภณ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ร่วมเปิดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์การเสริมสร้างความรู้ในการดูแลสุขภาพวัยแรงงานจากโรคร้ายๆ วัยทำงาน เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ (วันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี)

            นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติในปี 2561 พบว่า ปัจจุบันในประเทศไทย มีประชากรวัยแรงงานจำนวนประมาณ 56 ล้านคน เป็นผู้มีงานทำประมาณ 38 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 68.3 และจากข้อมูลสถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน จำแนกตามความรุนแรงและสิ่งที่ก่อให้เกิดอันตราย ในปี 2560 ที่ผ่านมา  พบว่ามีผู้ป่วยจำนวน 86,278 ราย เสียชีวิตรวม 570 ราย  โดยในจำนวนนี้ เป็นการเสียชีวิตที่มีสาเหตุมาจากสภาพแวดล้อมจากการทำงานจำนวน 15 ราย นอกจากนี้ ข้อมูลจากกรมสุขภาพจิต ยังพบว่าปัญหาสุขภาพจิตวัยทำงาน ยังน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะการฆ่าตัวตาย

                การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างความรอบรู้เรื่องการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพในประชากรกลุ่มวัยทำงานให้ปลอดภัยจากโรคและภัยสุขภาพอันเนื่องมาจากพฤติกรรมการทำงานและสภาพแวดล้อมการทำงาน กระตุ้นส่งเสริมให้คนวัยแรงงานมีสุขภาพดี สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมต่อไป ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหลายภาคส่วน อาทิ จังหวัดชลบุรี ภาคเอกชน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

            ด้าน เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรีได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพของประชาชนกลุ่มวัยทำงาน โดยได้เน้นย้ำให้ทุกสถานประกอบการ ตลอดจนทุกองค์กรให้ความสำคัญในการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพของแรงงาน และการจัดการสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสม ให้เกิดการพัฒนาทั้งในคุณภาพ ความเป็นอยู่ ตลอดจนสิทธิพื้นฐานของผู้ใช้แรงงานที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ในทุกด้าน