วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
Latest:
-southern-newsการศึกษา

เริ่มแล้ว! โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 12 นำ 80 เยาวชน เรียนรู้แนวพระราชดำริ #โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) จัดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ หรือ RDPB Camp มาอย่างต่อเนื่อง และในปี 2565 นี้ ได้จัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 12 ภายใต้หัวข้อ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” ระหว่างวันที่ 4-10 เมษายน 2565 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช

เยาวชนจากสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 80 คน จาก 20 ทีม จะได้เรียนรู้การดำเนินงานสนองพระราชดำริของสำนักงาน กปร. เรียนรู้การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง น้ำเค็ม น้ำกร่อย และการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ รวมถึงการพัฒนาอาชีพในพื้นที่ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ ซึ่งภายในศูนย์ฯ ได้จัดฐานการเรียนรู้ไว้ถึง 8 ฐาน ทั้งด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ รวมถึงการแปรรูปต่าง ๆ ที่น้อง ๆ จะได้ลงมือปฏิบัติในครั้งนี้

นอกจากนี้จะได้เรียนรู้เทคนิคการนำเสนอโดยร้อยเรียงเรื่องราวที่ได้รับทราบมาฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อวิดีโอ Infographic และ Motion Graphic เพื่อนำไปต่อยอดในการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริในรูปแบบการผลิตสื่ออีกช่องทางหนึ่ง นอกเหนือจากการต่อยอดในกิจกรรมการประกวดผลงาน “เยาวชนอาสา สานต่อพระราชดำริ” เพื่อชิงทุนการศึกษาพร้อมถ้วยรางวัล ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องภายใต้โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 12

และเมื่อวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 ได้มีพิธีเปิดโครงการฯ โดยนางสาวถกลวรรณ ไกรสรกุล อดีตที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และคณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลงานเยาวชนอาสา สานต่อพระราชดำริ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 12 นายสมพร ภู่ศิริ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กล่าวต้อนรับ และนางอรอนันต์ วุฒิเสน ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กปร. กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ

โดยในวันนี้ เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ รับฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ “สำนักงาน กปร. กับการสนองพระราชดำริ” จากอดีตที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลังจากนั้นจึงได้เรียนรู้ในหัวข้อ “เล่าเรื่องอย่างไรให้เข้าใจและเข้าถึง” ด้วย Storytelling โดยทีมอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมรับโจทย์การนำเสนอความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน เพื่อผลิตสื่อวิดีโออย่างสร้างสรรค์ ต่อไป

สำหรับการจัดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) สำนักงาน กปร. มุ่งหวังให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้แนวพระราชดำริผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อให้เยาวชนได้เก็บเกี่ยวความรู้จากประสบการณ์จริง และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน สถาบันการศึกษา และการทำงานในภายภาคหน้า ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน สังคมและประเทศชาติ

รวมทั้งจะได้ร่วมกันสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการต่างๆ ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สืบไป.