วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13, 2024
Latest:
-Local-newsnorthern-news

อบจ.นครสวรรค์ MOU การขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน พร้อมรับประกาศนียบัตร ผลประเมิน ITA

ที่อาคารอเนกประสงค์สัมมนาและจัดนิทรรศการบึงบอระเพ็ด อำเภอเมืองนครสวรรค์ เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะรองนายก อบจ.นครสวรรค์ รองปลัด อบจ.นครสวรรค์ และผู้อำนวยการกองช่าง และผู้อำนวยการกองคลัง ร่วมประชุมผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองคลัง และท้องถิ่นอำเภอ ครั้งที่ 5/2566

ในการนี้ นายก อบจ.นครสวรรค์ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ประจำปี พ.ศ 2567 ระหว่างจังหวัดนครสวรรค์ กับเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์(ฝ่ายมหานิกาย) เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ (ฝ่ายธรรมยุต) ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครสวรรค์ ส่วนราชการ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย เพื่อทำความตกลงร่วมมือกัน ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ อย่างยั่งยืน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี

ต่อจากนั้น มีพิธีมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยอบจ.นครสวรรค์ มีผลการประเมินในภาพรวมทั้งประเทศ อยู่ในลำดับที่ 15 ของหน่วยงานประเภทองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้คะแนน 98.23

ผลการประเมินดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงระดับการปฎิบัติงานด้านคุณธรรม และความโปร่งใสขององค์กรที่มีประสิทธิภาพ การให้บริการ สามารถอำนวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้เป็นอย่างดี
ภาพ/ข่าว : ชาติชาย เกียรติพิริยะ/นครสวรรค์