วันอังคาร, มิถุนายน 18, 2024
Latest:
-AgriLocal-newsข่าวแดนอิสาน

เพชรบูรณ์เปิดตลาดนัดข้าวเปลือกให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวขายได้ราคายุติธรรม

ที่สหกรณ์การเกษตรหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ (21 พฤศจิกายน 2566) เมื่อเวลา 10.00 น. นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2566/67 โดยมี นายสุพล ศรีทับทิม พาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เกษตรกร เข้าร่วมงาน

นายสุพล ศรีทับทิม พาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า มาตรการช่วยเหลือผู้ปลูกข้าว จะมีมาตรการหลักซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ได้แก่ มาตรการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี มีเป้าหมาย 3 ล้านตัน วงเงิน 10,120.71 ล้านบาท สินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม มีเป้าหมาย 1 ล้านตัน วงเงิน 481.25 ล้านบาท และมาตรการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 66/67 วงเงินงบประมาณ 56,321.07 ล้านบาท จ่ายเงินให้เกษตรกร ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 20 ไร่ โดยการเปิดตลาดนัดข้าวเปลือกในวันนี้เป็นมาตรการเสริม จัดขึ้น 3 วัน เพื่อเป็นทางเลือกให้ชาวนาที่เก็บเกี่ยวข้าวในช่วงนี้ได้รับความเป็นธรรม ทั้งเครื่องชั่งและราคา

การจัดตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2566/67 ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2566 เป็นการร่วมบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานราชการในจังหวัดเพชรบูรณ์ กับภาคเอกชนในจังหวัด เนื่องจากจังหวัดเพชรบูรณ์ มีผู้ปลูกข้าวเป็นจำนวนมาก กระจายในทุกอำเภอและมักประสบปัญหาด้านการตลาด ราคา เครื่องตวงวัด

การจัดตลาดนัดข้าวเปลือกเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการจำหน่าย สามารถใช้เป็นแหล่งรับซื้อสินค้าเกษตรได้เป็นอย่างดี ตลอดจนเป็นการสนับสนุนมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ตามนโยบายของรัฐบาล ในการรักษาเสถียรภาพราคาข้าว โดยได้เชิญผู้ประกอบการหลายรายมารับซื้อข้าวเปลือกในราคาที่เป็นธรรมตามคุณภาพข้าว ทำให้เกิดความเกื้อหนุนซึ่งกัน ผู้ขายมีตลาดรับซื้อราคายุติธรรมเป็นไปตามกลไกตลาด และฝ่ายผู้ซื้อได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและราคายุติธรรม โดยเริ่มการเจราจารับซื้อตั้งแต่เวลา 08.30-20.00 น.
ภาพ/ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังวัดเพชรบูรณ์