วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Latest:
-Local-newsการศึกษาข่าวแดนอิสาน

ร.13 พัน.1 ฝึกอบรมการใช้สารชีวภาพ-ปรับปรุงดินให้บุคลากร-นร.โรงเรียนสงเปลือย จ.อุดรธานี

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 พันโท เศรษฐสิทธิ์ พวงบานเย็น ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 ได้จัดเจ้าหน้าที่วิทยากรจากโครงการทหารพันธุ์ดีของหน่วย มาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อเตรียมปลูก และการปรับปรุงดิน ให้กับโรงเรียนสงเปลือยดงสามสิบ ตำบลเสอเพลอ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วย

จุดประสงค์เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ในด้านการเกษตรให้กับนักเรียน เช่น การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ การปลูกพืชผักสวนครัว การเตรียมดิน และการปรับปรุงดิน โดยมุ่งหวังให้นักเรียนได้มีความรู้ ความสามารถด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น และสามารถนำความรู้ไปใช้ในโครงการแปลงเกษตรของโรงเรียน ในการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยวผลผลิต นำไปประกอบอาหารรับประทาน หรือแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งหน่วยได้นำต้นกล้าและเมล็ดพันธุ์ผักจากโครงการทหารพันธุ์ดีของหน่วย มอบให้กับโรงเรียน ได้นำไปปลูกในแปลงเกษตร เพื่อขยายผลตามแนวทางของโครงการต่อไป


การที่กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 ได้จัดวิทยากรเข้าฝึกอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้ ทำให้คณะครูอาจารย์ และนักเรียน ที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมฯ มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติมากขึ้น และพร้อมนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปขยายผล ต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง โรงเรียน ครอบครัว และชุมชน

ข้อมูลภาพ/ข่าว : ร.ต.กฤษฎา มณีใส กรมทหารราบที่ 13