วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13, 2024
Latest:
-Local-newsจิตอาสา

กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ร่วมกิจกรรมปลูกป่า ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องใน ”วันปิยมหาราช”

ที่สาธารณะประโยชน์หนองคึกฤทธิ์ ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ อุดรธานี (20 ตุลาคม 2566) พันโท วิทยา สาริยา ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ได้จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมกับส่วนราชการอำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี, และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมปลูกป่า ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ”วันปิยมหาราช” โดยมี นายวุฒิพงษ์ ใจยศ นายอำเภอหนองวัวซอ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม ร่วมกันปลูกต้นยางนา และต้นสักทอง รวม 2,000 ต้น ในพื้นที่ 5 ไร่

เพื่อสร้างแหล่งอาหารภายในชุมชน เพิ่มพื้นที่สีเขียว และเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่า รักษาระบบนิเวศ สร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ ลดปัญหาโลกร้อนและช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าให้กับชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากป่าในอนาคตต่อไป พร้อมทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ผืนป่าให้กับผู้ร่วมพิธี

จากการที่กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ได้ร่วมพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ ทำให้ผู้ที่ได้เข้าร่วมพิธีมีความรู้สึกดีใจที่ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ และภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างผืนป่าให้คงอยู่คู่กับชุมชนต่อไป.

ข้อมูลภาพข่าว : ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13