วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
Latest:
+covidnewsLabourรอบกรุง

แรงงานต่างด้าวในไทยเฮลั่น ครม.มีมติขยายเวลาขออนุญาตทำงาน-ตรวจโควิด ไปอีก3เดิอน ถึงก.ย.นี้

ครม. มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาให้แรงงานต่างด้าว ดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทำประกันสุขภาพ และขออนุญาตทำงาน จากเดิม ที่สิ้นสุดวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ขยายออกไปเป็นภายในวันที่ 13 กันยายน 2564

และขยายระยะเวลาให้กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ลงทะเบียนไม่มีงานทำ (5.38 หมื่นคน) ไปจัดทำทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (ทร.38/1) พร้อมกับการทำบัตรสีชมพูให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 (จากเดิมภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2564)

เพื่อให้การดำเนินการของแรงงานต่างด้าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถอยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและไม่เป็นการเพิ่มภาระแก่บุคลากรทางการแพทย์จนเกินควร

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่