-รอบกรุง

รมว.พม.มอบนโยบายสร้างผู้นำชุมชนขับเคลื่อนแผนพัฒนาชุมชนดินแดง

          กทม.(17 ส.ค.2562) ที่โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนดินแดง พ.ศ.2563-2567 โดยมี ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ คณะผู้บริหารและผู้อยู่อาศัยในชุมชนดินแดงให้การต้อนรับ

นายจุติ ไกรฤกษ์ กล่าวว่า โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงถือเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย รายได้ปานกลางและผู้ด้อยโอกาส ได้มีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตฐาน นอกจากนั้นสิ่งสำคัญที่ต้องพัฒนาควบคู่กันไปคือการพัฒนาศักยภาพของผู้อยู่อาศัยในชุมชนให้มีความเข้มแข็งและมีความพร้อมในการเป็นผู้นำ พัฒนาความเข้มแข็งชุมชนจากฐานราก ผ่านอัตลักษณ์ของพื้นที่ ยกระดับคุณภาพตลาดชุมชน สร้างเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนในการพัฒนาชุมชน สร้างผู้นำชุมชนเพื่อเป็นแกนนำในด้านพัฒนาชุมชนของตนเองให้เป็นชุมชนเข้มแข็งน่าอยู่อาศัยต่อไป

รมว.พม. กล่าวภายหลังการเปิดโครงการฯ ว่า วันนี้ถือเป็นก้าวแรก ซึ่งปัจจุบันชุมชนเดิมมีอยู่ 5,842 ชุมชน ถ้าโครงการแล้วเสร็จสมบูรณ์จะมีชุมชนเพิ่มขึ้นถึง 4 เท่า กว่า 22,000 กว่าชุมชน

“สิ่งที่อยากจะผลักดันให้ทุกส่วนช่วยกันคือทำให้โครงการแล้วเสร็จภายใน 2-3 ปี ยิ่งทิ้งไว้นานวันโอกาสที่คนจนจะมีบ้าน มีที่อยู่อาศัยน้อยมาก เพราะค่าก่อสร้าง ค่าแรง วัสดุแพงขึ้น ที่ดินแพงขึ้น ดอกเบี้ยสูงขึ้น ถ้าไม่เร่งทำวันนี้ฝันของผู้มีรายได้น้อยจะยิ่งห่างไกลออกไป” รมว.พม.กล่าว

สำหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนดินแดง พ.ศ.2563-2567 จัดขึ้นเพื่อให้ผู้อยู่อาศัย ผู้นำในชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการวางแผน ตัดสินใจและกำหนดทิศทางการพัฒนาชุมชนของตนเองแบบบูรณาการ รวมทั้งกำหนดกิจกรรมที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งสามารถนำปัญหาที่ชุมชนกำลังประสบมาวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไขได้อย่างเป็นรูปธรรม