+EconomicsInsurance

เลขาธิการ คปภ. ชูธงสำนักงาน คปภ. ภาค/จังหวัดขับเคลื่อนการให้บริการด้วย “บิ๊กดาต้า”

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน คปภ. จากส่วนกลาง ตรวจเยี่ยมสำนักงาน คปภ. ภาค 3 (ขอนแก่น) และสำนักงาน คปภ. จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 โดยได้รับฟังรายงานสภาพปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงานจากนายประเสริฐ ทัศนาวิวัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโสภาค 3 (ขอนแก่น) ในโอกาสนี้ เลขาธิการ คปภ. ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ. ทั้ง 7 จังหวัด ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน คปภ. ภาค 3 (ขอนแก่น) โดยย้ำให้ทำงานในเชิงรุกเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องด้านประกันภัยให้กับประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากระบบประกันภัยอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนปรับปรุงวิธีการจัดเก็บข้อมูลด้านประกันภัยในพื้นที่ที่รับผิดชอบให้เป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการถือครองกรมธรรม์ ข้อมูลการสุ่มตรวจกรณีธนาคารพาณิชย์ขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย ข้อมูลเกี่ยวกับข้อพิพาทเรื่องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถหลังจากมีการวางมาตรฐานขั้นต่ำในเรื่องนี้และมีผลบังคับไปแล้ว มีข้อร้องเรียนลดลงหรือไม่ มีปัญหาอย่างไร ตลอดจนข้อมูลการทำประกันภัย ทั้งประกัน พ.ร.บ. และประกันภาคสมัครใจ ฯลฯ โดยเฉพาะการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนจะต้องมีการแยกประเภทเรื่องร้องเรียนให้มีความชัดเจน เพื่อนำสถิติการร้องเรียนมาวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ในการกำหนดทิศทางการกำกับดูแลและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็สามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อสะท้อนให้ภาคอุตสาหกรรมประกันภัยทราบสภาพปัญหาที่ประชาชนในพื้นที่มีต่อภาคอุตสาหกรรมประกันภัย เพื่อจะนำไปแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง อันจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบประกันภัย

“ในยุคดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วองค์กรที่จะสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงคือองค์กรที่มีข้อมูลและสามารถนำข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทุกมิติ ดังนั้น สำนักงาน คปภ. ภาค และสำนักงาน คปภ.จังหวัด จึงต้องให้ความสำคัญต่อการจัดเก็บข้อมูล โดยต้องทำงานแบบบูรณาการกับสำนักงาน คปภ. ส่วนกลาง และหน่วยงานเครือข่ายอย่างใกล้ชิด ในการนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการกำหนดทิศทางของภาคอุตสาหกรรมประกันภัย รวมทั้งปรับปรุงการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น” เลขาธิการ คปภ. ได้ให้ข้อสังเกตเพื่อให้ถือปฏิบัติ

นอกจากนี้ เลขาธิการ คปภ. ยังได้กล่าวย้ำให้เจ้าหน้าที่ คปภ. ทุกจังหวัด ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ก็คือ การอำนวยความสะดวกด้านประกันภัยให้กับผู้ประสบอุบัติเหตุเพื่อให้ระบบประกันภัยสามารถเยียวยาความสูญเสีย ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม โดยในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุรายใหญ่ให้บูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกับสำนักงาน คปภ. จังหวัด ที่อยู่ในสังกัดของภาค 3 เป็น teamwork เพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

หลังจากที่ เลขาธิการ คปภ. ได้มอบนโยบายการทำงานให้กับผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ. จังหวัด ภายใต้ การกำกับดูแลของสำนักงาน คปภ. ภาค 3 (ขอนแก่น) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้เดินตรวจเยี่ยมที่ทำการ จุดที่ให้บริการประชาชน และตรวจขั้นตอนการให้บริการด้านประกันภัยของสำนักงาน คปภ. จังหวัดขอนแก่น ซึ่งพบว่า มีพนักงานธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งกำลังชี้แจงข้อเท็จจริงกับเจ้าหน้าที่ คปภ. กรณีถูกลูกค้าร้องเรียนว่ามีการออกกรมธรรม์ประกันภัยผ่านช่องทางธนาคารพาณิชย์ (แบงค์อินชัวรันส์) ที่มีเงื่อนไขไม่ตรงตามที่มีการเสนอขาย ดังนั้น ลูกค้าจึงเข้าร้องเรียนสำนักงาน คปภ. จังหวัดขอนแก่น เพื่อขอยกเลิกสัญญาดังกล่าว ซึ่งเลขาธิการ คปภ. ได้สอบถามเรื่องร้องเรียนดังกล่าวด้วยตัวเองอย่างละเอียด และได้ให้ข้อแนะนำกับพนักงานธนาคารพาณิชย์เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามกติกาที่สำนักงาน คปภ. กำหนดไว้ ซึ่งหากมีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดก็จะทำให้ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยผ่านช่องทางธนาคารพาณิชย์ลดน้อยลง พร้อมกันนี้ ได้สั่งการให้สำนักงาน คปภ. จังหวัดขอนแก่น ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้ให้ละเอียดและดำเนินการด้วยความรอบคอบ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย