วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Latest:
+ประชาสัมพันธ์

จัดแสดงดนตรีฉลอง 150 ปี สัมพันธไมตรีไทย-ออสเตรีย

ประเทศไทยและสาธารณรัฐออสเตรียมีความสัมพันธ์ทางการทูตที่ยาวนานตั้งแต่ปี 2412 โดยมีการลงนามในสนธิสัญญาไมตรีทางการค้าและการเดินเรือ ตลอดจนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการเสด็จเยือนจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีกับราชวงศ์ฮับส์บูร์ก และในปี 2507 พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จเยือนสาธารณรัฐออสเตรียอย่างเป็นทางการ เพื่อรับการเทิดพระเกียรติในฐานะสมาชิกกิตติมศักดิ์ลำดับที่ 23 ของมหาวิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง เวียนนา ซึ่งทรงเป็นชาวเอเชียบุคคลแรกและมีพระชนมายุน้อยที่สุดที่ได้รับตำแหน่งอันทรงเกียรตินี้

เนื่องในโอกาสครบรอบ 150 ปี สัมพันธไมตรีไทย-ออสเตรีย สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา กระทรวงวัฒนธรรม, กระทรวงการต่างประเทศไทย, กระทรวงการต่างประเทศออสเตรีย และมหาวิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง ณ กรุงเวียนนา (University of Music and Performing Arts Vienna) ได้ร่วมกันดำเนินการจัด “การแสดงดนตรีฉลอง 150 ปี สัมพันธไมตรีไทย-ออสเตรีย” เพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์อันดีระหว่างสาธารณรัฐออสเตรียและประเทศไทย

สำหรับ “การแสดงดนตรีฉลอง 150 ปี สัมพันธไมตรีไทย-ออสเตรีย” ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ โรงแสดงละคร พระราชวังเชินบรุนน์ (Schönbrunn Palace Theater) กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย บรรเลงเพลงโดยวงดุริยางค์เฉพาะกิจระหว่างสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และมหาวิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง ณ กรุงเวียนนา ภายใต้การอำนวยเพลงของวาทยากรที่มีชื่อเสียงชาวออสเตรีย โจฮันเนส ไมเซิล (Prof. Johannes Meissl) และจัดแสดงอีกครั้งหนึ่งในวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.00 น. ณ ห้องสังคีตวัฒนา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา บรรเลงโดยวงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

รายการแสดงจะนำเสนอบทเพลงของโจฮันน์ สเตราซ์ และโจเซฟ สเตราซ์ คีตกวีชาวออสเตรีย จากนั้นเป็นการแสดงเดี่ยวเปียโนร่วมกับวงดุริยางค์ ที่สำคัญที่สุดสำหรับการแสดงครั้งนี้ได้มีการอัญเชิญบทเพลง“กินรี สวีท” พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
สำหรับการแสดงในวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.00 น. ณ ห้องสังคีตวัฒนา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา สามารถสำรองที่นั่งนั่งออนไลน์ได้ที่ www.reservation.pgvim.ac.th หรือผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 0 2447 8597 ต่อ 1130 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณศิริวรรณ คุ้มโห้ นักประชาสัมพันธ์สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
โทรศัพท์ 0 2447 8597 ต่อ 1130 ,08 6810 3910