วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Latest:
+ภาพข่าว

‘สุทธิ’ถือฤกษ์เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฯ โอกาสเข้ารับตำแหน่ง ‘ปลัดแรงงาน’คนที่ 11

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงแรงงาน ประกอบด้วย พระพุทธสุทธิธรรมบพิตร พระพุทธชินราช ศาลพ่อปู่ชัยมงคล และศาลท้าวมหาพรหมเทวฤทธิ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงแรงงาน ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่ง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวง ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2562 เป็นต้นไป โดยประกาศเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา โดยมี ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ณ บริเวณลานพระพุทธสุทธิธรรมบพิตร ด้านล่างอาคารกระทรวงแรงงาน โดยตำแหน่งปลัดกระทรวงแรงงานว่างลง เนื่องจากนายจรินทร์ จักกะพาก อดีตปลัดกระทรวงแรงงาน ได้ลาออกไปดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา

สำหรับ นายสุทธิ สุโกศล ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงแรงงาน คนที่ 11 สำเร็จการศึกษารัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) สาขาการเมืองการปกครอง (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ Master of Arts (M.A.) in Public Policy and Administration University of Wisconsin –Madison ,Wisconsin,USA. ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 41 หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 2 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 57 หลักสูตรการเสริมสร้างนักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (Chief Human Resource Officer :CLRO) ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์

เคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญ ได้แก่ ผู้อำนวยสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน แรงงานจังหวัดขอนแก่น สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ได้แก่ ประถมาภรณ์มงกุฎไทยปี 2554 และประถมาภรณ์ช้างเผือก
ปี 2557