+ภาพข่าว

ประชุมการติดตามจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 3/2563

(สกลนคร,30 มกราคม 2563)  คณะทำงานติดตามและรวบรวมข้อมูลโครงการจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีนายพิสุทธิ์ วิจารสรณ์ ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน นางสาวศรีนิตย์ บุญทอง ที่ปรึกษาสำนักงาน กปร.  นางศศิพร ปาณิกบุตร ผู้อำนวยการกองติดตามประเมินผล นายหทัย วสุนันต์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่2 สำนักงาน กปร. นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ เจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร.และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 3/2563 ในประเด็นงานตัวชี้วัดด้านพัฒนาแหล่งน้ำ ป่าไม้ การเกษตร ดิน และแผนการติดตามแปลงตัวชี้วัด ณ ห้องประชุม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เมือง จ.สกลนคร พร้อมกับลงพื้นที่ติดตามการเก็บข้อมูลในพื้นที่แปลงตัวชี้วัดด้านการพัฒนาดิน พัฒนาแหล่งน้ำ พัฒนาป่าไม้ และด้านการพัฒนาการเกษตร เมื่อวันที่ 29-30 มกราคม 2563