วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Latest:
-ข่าวพระราชสำนัก

องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการด้านพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

พิษณุโลก( 31 มกราคม 2563) เมื่อเวลา 09.30 น.นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตาม เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการด้านพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้แก่ โครงการประตูระบายน้ำบ้านป่าซ่าน อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำล้องปู พร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยมะหุ่ง พร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งสำนักงานชลประทานที่ 3 ได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริเพื่อให้เป็นตามพระราชประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

การนี้คณะอนุกรรมการฯ ได้เสนอแนวทางในการดำเนินการของโครงการฯ ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำของพื้นที่แบบคำนึงถึงอนาคต ทั้งการเพิ่มขึ้นของประชากร การรองรับปริมาณน้ำมากในช่วงหน้าฝนและการเก็บกักให้ได้มากขึ้นเพื่อใช้ช่วงหน้าแล้ง ด้วยการขุดพื้นที่เก็บกักน้ำให้ลึกขึ้น เป็นต้น พร้อมรับฟังมาตรการการช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนในช่วงฤดูแล้งปี 2563 ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีแนวทางและมาตรการเพื่อการรองรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ต่อมาในช่วงบ่าย คณะองคมนตรีได้เดินทางไปยัง สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก เพื่อมอบถุงพระราชทาน จำนวน 250 ถุง แก่ราษฎรในพื้นที่และรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินการโครงการ

จากนั้น คณะองคมนตรี เดินทางต่อไปยังฐานเอกราช ร้อย ตชด.315 อ.ชาติตระการ มอบถุงพระราชทานให้แก่ตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 30 ถุง และมอบถุงพระราชทานให้แก่ ทหารจากศูนย์อำนวยการประสานงานโครงการเพื่อพัฒนาความมั่นคงพื้นที่ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว พล.ม.1 จังหวัดเพชรบูรณ์ และชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดลพบุรี จำนวน 20 ถุง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกนาย